top of page

COMITÈ INTERCENTRES 20 DE JULIOL 2022


1. Programa de primera experiència laboral a les administracions públiques.

- EPI i uniformitat. S’han lliurat els EPI’s? Tindran uniformitat?

La Responsable de Coordinació i Interlocució Social recopilarà tota la informació i enviarà un Excel amb les unitats i les uniformitats que faran arribar als treballadors de primera experiència laboral.

Igualment se’ns comunica:


-Servei Català de Trànsit no tenen cap col·lectiu que dugui uniformitat.

-DGP només tenen uniformitat emmagatzemadors i manteniment, encara els hi falta tota la uniformitat.

-ISPC s’ha tramitat una compra pel col·lectiu de emmagatzemadors i manteniment, esperant que arribi cap a principis d’agost.

-Conselleria, administració de seguretat i gabinet tècnic no tenen cap -uniformitat.

-Protecció Civil tenen 2 persones i no tenen uniformitat.

-Agent rurals tindrà oficials de primera i ajudants d’ofici uniformitat.

-DGPEIS, segons Subdirector general de RRHH, no tindran uniformitat.


2. Informació del procés de consolidació de les places dels Guaites i contractació del guaites amb adaptació del lloc de treball.

La Responsable de Coordinació i Interlocució Social comunica que s’ha vetllat perquè totes les persones afectades presentessin la sol·licitud dintre del termini, que avui es l’últim dia.

De l’adaptació del lloc de treball encara no es té l’informe de vigilància de la salut, hi ha dues persones afectades (amb contracte de 3 mesos).

DGAR

3. Campanya Estiu: retorn sobre el document de criteris de calendari i horaris.

La part social demanem tenir l’horari de totes les sales perquè l’únic que s’ha fet arribar es el de Barcelona així com les cadències i els torns de tot l’any. Ens ho enviaran en breu.

DGPEIS

4. Hores extraordinàries. Informació sobre l’estat del tràmit de excepcionalitat

Es pagaran totes les hores extra, i sense límit des de juny, sempre que hi hagi algun pla d’emergències activat en fase d’emergència (i només en aquesta fase), explica el Subdirector d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS. La Part Social reclama que aquesta premissa quedi regulada per escrit, perquè tot el personal sàpiga en quines circumstàncies es pot cobrar i en quines no.

En el cas de l’acompanyament en TEOCS també es podria cobrar.

El Subdirector de RRHH respon que ho redactaran deixant-ho “més clar”, tots el supòsits de tots els col·lectius.

5. Complement perillositat /penositat per anar a PT/CCB

El Subdirector de RRHH explica que el concepte perillositat, tal i com està redactat des de fa anys, ha quedat obsolet i s’ha de redefinir. El personal laboral no pot entrar en zona calenta, però durant els desplaçaments al CCB, aquest personal perd la comoditat i el confort associat al seu lloc de treball habitual. Per això, la DGPEIS va incorporar, en un primer esborrany tramès a la part social, el concepte que tot desplaçament del personal laboral, perquè s’ha constituït un CCB, generi dret a cobrar un complement, amb independència dels nivells de Siscom activats.

El Subdirector de RRHH, però, diu que aquest concepte no el té clar en el cas dels conductors, perquè és un col·lectiu que treballa desplaçant-se des del seu lloc de treball habitual a un altre i, un cop fet el transport que li hagin encarregat, torna al seu lloc habitual i no es queda al CCB durant la resta de la jornada de treball.

Interior ja ha rebut les esmenes de la part social a la proposta inicial, i actualitzarà el redactat genèric original, que tornarà a trametre a la representació sindical. Paral·lelament, Interior passarà a Vigilància de la Salut informes preceptius per justificar la necessitat que el personal laboral pugui cobrar aquest complement.

Pel que fa als conductors, IAC-CATAC precisem que hi ha casos que aquest personal pot passar diverses hores en un CCB, acabant de repartir material que li han demanat dur. El Subdirector de RRHH insisteix que el lloc de treball habitual d’un conductor és el vehicle; no té un lloc de treball estable i permanent. IAC-CATAC diem que aquest matís no és cert; que està establert que un percentatge de temps de la jornada de treball dels conductors s’ha de passar a la seu de la Regió, no pas als vehicles de transport.

6 . CF2022

6.1 Informació CF2022

La Subdirecció d’Administració i Recursos Humans explica que s’han deixat de cobrir, només, algunes places de conductors. I es congratula per la transformació a règim d’interinatge de 154 places de suport de la DGPEIS.

El Subdirector de RRHH proposa actualitzar les borses de treball el mes d’octubre, per poder oferir els interinatges pertinents al desembre, però aquest punt, diu, s’ha de debatre en el Grup de Borses.

6.2 Roba, explicacions a les incidències amb la roba entregada al personal de campanya. El procés de custòdia i reposició de roba i material actual no funciona, cal una solució JA. Falta de material.

La part social denunciem que no es fa seguiment del material lliurat, que en alguns cops arriba en mal estat. Que falta material i que de vegades arriba tard. Com a exemple: enguany; el primer dia de campanya el personal de reforç contractat ja va haver d’anar a foc i no disposava encara del material necessari. EI sistema de recanvi de material “no funciona”. Cal solucionar els problemes de cara a 2023. La Cap de la Secció d’Equipaments i Logística de la DGPEIS, proposa: “Seiem i en parlem!”. La presidenta del Comitè explica que la part social pot fer aportacions per millorar la logística; La cap de Secció d’Equipaments i logística diu que “ho agrairé”.

6.3 Compensació del temps de desplaçament per fer la formació fora del seu lloc de treball.

La Subdirecció General d’Administració i Recursos Humans de la DGPEIS explica que ja al 2021 es va determinar que, en alguns casos puntuals, en algunes Regions es concentraria en un mateix lloc la formació i la recollida de roba. Interior es va reunir divendres passat amb les Regions per demanar-los que els passin una relació d’incidències i queixes per poder-les estudiar i determinar un nou model de funcionament de cara a 2023.

La part social matisa que hi ha casos en què la recollida de roba no es completa en les 3 hores reconegudes per fer la gestió, ja que el lloc de treball i el punt de recollida estan excessivament lluny l’un de l’altre. I pel que fa a la formació, diu que caldria compensar com a temps treballat els trajectes d’anada i tornada per fer la formació, ja que hi ha persones que tenen ben bé 50 minuts en cada viatge; “cada parc té les seves condicions”, diu. Accepta que en aquest 2022 només es mirin els “casos flagrants”, però que de cara a 2023, aquest reconeixement s’ha d’estendre a tot el personal. RRHH de la DGPEIS recorda que les persones que tenen tanta distància fins al lloc de formació també poden facturar quilòmetres.

6.4 Calendaris, cal concretar uns criteris ferms que no calgui revisar cada any.

La part social informem que, en una reunió mantinguda aquesta mateixa setmana, el Subdirector de RRHH es va comprometre a elaborar un document marc que englobi tots els criteris (cosa que no s’ha fet mai) base per a cadascun dels col·lectius de la DG i que serveixi per sempre.

Cal revisar tots els calendaris perquè hi ha alguns que no contemplen les vacances ni els permisos, com és el cas dels Tècnics de Manteniment d’Helicòpters. S’han de revisar especialment ara que aquests contractes passaran a ser d’interinatge, de fixos discontinus, i no pas de reforç puntual per Campanya. Es queda d’acord que la revisió es farà perquè tingui efecte de cara a la pròxima Campanya Forestal.

7. Taller Radio

- Informació detallada del suport amb la xarxa rescat, a un interlocutor que pugui respondre als dubtes. Qui son la Xarxa Rescat?

El Subdirector de RRHH explica que es tracta de personal d’Interior més el personal contractat per fer tasques de suport. I serà tot aquest personal qui donarà suport en cas de problemes generats en una emergència. Les tasques ordinàries les resoldrà el Taller Ràdio. Explica que quan arribi el moment, s’explicarà el projecte d’integrar el personal del Taller Ràdio a la Xarxa Rescat, que serà qui coordinarà el servei que s’ofereix a tot el Departament.

- Incidències importants que triguen dies o setmanes o solucionar-se per falta de personal de Taller Ràdio: no hi ha suport de la Xarxa Rescat?

La part social denunciem que les incidències en el sistema de comunicacions no es resolen àgilment, que poden trigar diversos dies a ser resoltes. El Taller Ràdio continua amb el planter habitual però, enguany, sense el reforç puntual d’estiu; “no té cap mena de suport”. El subdirector de RRHH i la Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, conclouen que la coordinació operativa entre Taller Ràdio i Rescat s’ha de millorar.

El responsable de la Secció de Telecomunicacions de la DGPEIS, explica que no accepta aquest nou sistema, de vincular Taller Ràdio a Rescat, que no fa les tasques específiques del TR. “Ningú no m’ha explicat els motius” del canvi, diu. Afegeix que a Rescat se li ha demanat reforçar TR en feines que suposen moltes hores de treball i que ja tenen per la mà, ja que també la fan en altres unitats, a Mossos per exemple, com ara substituir equipaments o re-programar terminals. La part social conclou que el model “no funciona”. Vist que el personal del TR fa curt, el responsable de la Secció de Telecomunicacions de la DGPEIS explica que passa a Rescat tot el que poden atendre des d’allà.

- Permisos sense cobrir que incrementa la falta de personal ja existent, taller tancat durant dies...

Les baixes de TR no es cobreixen. Aquest estiu podem ser més personal de campanya, que no han contractat, la conseqüència que està produint aquests dies es que no hagut personal a Taller Ràdio i l’altre es que el personal té sobrecarrega de treball.

8. Premsa: Borsa exhaurida i places vacants. Possibilitat de selecció urgent per Atri.

S’ha publicat l’oferta a l’Atri. La persona que accepti aquest lloc de treball tindrà contracte fins al 15 de desembre, que és quan s’han de fer els nous interinatges. Interior, tot i això, estudiarà allargar al màxim aquesta contractació, tot i que en l’anunci publicat avui ja es diu que és per a un període de 6 mesos, però cal estudiar-ho, tenint en compte com afectarà aquest procés de transformació de certs contractes temporals en interinatges.

9. Magatzem:

9.1 Gestió dels residus. Novetats.

La Cap de la Secció d’Equipaments i Logística de la DGPEIS explica que aquest tema s’està resolent. Fa un parell de dies que ja s’està començant a reciclar el material sobrant que es va acumulant, proposa que aquesta gestió es vagi vehiculant a través de Logística.

9.2 Pendent cobrir una plaça.

S’informa que s’ha de recórrer a la Borsa, per cobrir aquesta vacant.

10. TEOC

10.1 Continuen les caigudes de comunicacions i del programari, sistemàticament: La situació va empitjorant i no hi ha solucions.

El Cap de la Divisió Sala Central de Bombers, explica que estan insistint en aquest tema amb l’Àrea TIC del Departament, que els respon que no entenen per què hi ha tantes incidències, i que ells, per la seva part, ja estan pressionant les empreses subministradores.

La part social exposem una sèries de problemes concrets i com repercuteix en la gestió del dia a dia a les Sales Territorials (desapareixen serveis i personal; apareixen sense personal alguns vehicles adjudicats a un servei; el programa de vegades no permet gestionar els relleus, hi ha parcs que no poden acabar de completar la informació del servei, el programa es bloqueja i es tanca en repetides ocasions...).

La part social lamentem que aquests canvis informàtics s’hagin instaurat coincidint amb la Campanya Forestal, que està sent especialment dura, amb molts serveis i molt complicats, per la qual cosa els problemes del sistema encara repercuteixen d’una manera força més negativa. El Cap de la Divisió Sala Central de Bombers informa que tornaran a passar avís a Rescat.

10.2 Document de gestió de personal.

La part social ens queixem que hi ha documents que es publiquen abans de ser validats pel Comitè, o que directament incompleixen els acords adoptats. Un exemple es sobre el personal de 3 mesos i les tercera incidència, la varietat de que es considerà mínims es volàtil. El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que hi ha casos molts concrets per poder acceptar la incidència. IAC-CATAC manifestem que els documents no son clars, es va comunicar que el personal de 3 i 6 mesos no compten com a mínims, però al finalitzar la campanya d’estiu, el personal de 3 mesos ja no hi serà, com quedaran els mínims? El Cap de la Divisió de la Sala Central de Bombers comunica que desprès de l’estiu es farà una revisió del document de cobertures. També es compromet a fer un grup de treball de Teocs al setembre.

S’informa que les baixes es cobreixen quan se sap que duren més de 30 dies. L’altre opció de cobertures es quan estigui sotamínims la sala del mínims establerts.

10.3 Borses ja exhaurides.

La part social demana si la DG preveu ampliar les Borses. La Subdirecció de Recursos Humans, explica que ja ho estan estudiant. Estan recollint totes les dades per trametre-les. De fet, aquest tema sempre se’l plantegen abans de l’inici de cada Campanya Forestal. Explica que abans de que acabi agost en tornaran a parlar.

11. Torn obert de paraules

IAC-CATAC preguntem per quina raó els conductors no poden entrar en zona calenta. El Subdirector de RRHH explica que això es va decidir a nivell operatiu, però la Responsable de Coordinació i Interlocució Sindical, proposa posposar aquest tema perquè no està pas a l’ordre del dia.

RRHH explica que de Conductors només n’hi ha a la DGPEIS, i que no es pot permetre accedir a la zona calenta personal que no és operatiu per treballar directament contra l’incendi. És una qüestió d’assegurances, també. Un conductor que sigui bomber voluntari no pot accedir a zona calenta exercint com a conductor, en el seu horari com a conductor. Exercint com a voluntari, sí pot. RRHH insisteix: això queda regulat en la Llei. Incomplir-ho comporta responsabilitats penals en cas d’un accident.
Qualsevol dubte o consulta, seguim treballant a través del mail interior@catac.cat

Més informació a catac.info/interior

bottom of page