top of page

CONCURS DE MÈRITSEl 22 de juliol s’han publicat els llistat d’admesos i exclosos al concurs de mèrits, tant de la convocatòria 300 com de la 400, a l’E-tauler.


- Admesos convocatòria 300 Personal Funcionari

- Admesos convocatòria 400 Personal LaboralEn aquesta fase no surten les puntuacions desglossades dels participants. Únicament surten als aspirants admesos en cada cos i categoria. També, en aquesta fase del concurs s’ha de validar la puntuació personal del concurs de mèrits o aportar la documentació que manqui. En cas que no estigui correcte s’han de presentar al·legacions ÚNICAMENT mitjançant els canals establerts a la convocatòria. Finalment, destacar que hi ha temps FINS EL 5 D’AGOST per validar aquests mèrits. Recomanem fer una lectura amb calma del manual així com de les preguntes i respostes de la pròpia web de Funció Pública.En cas que hagis tramitat la sol·licitud en el termini establert i no surtis a la llista d'admesos, pots presentar recurs mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública, indicant quin és el codi d’identificació (ID) de la sol·licitud de participació correcta, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de les resolucions al DOGC. Adjunta-hi també el justificant de pagament de les taxes que hagis realitzat.

Pots accedir a la teva Àrea privada i comprovar que t’has inscrit al cos i escala funcionarial o categoria professional laboral on vols participar.

A llista de persones admeses i excloses també s'informarà del cos o categoria professional a què s'ha inscrit cada persona.


Tal com s'ha informat en l'apartat "Problemes en la tramitació", una vegada finalitzat el termini d'inscripció NO es pot canviar el cos funcionarial o categoria professional on s'ha fet la inscripció.

En relació amb el requisit de la taxa de participació, es realitzarà, respecte de les persones aspirants que no consta el corresponent pagament, l'oportú requeriment per a fer efectiu aquest pagament, sens perjudici del que preveu la base comuna 11 de la convocatòria.


Un cop s’ha comprovat que es consta com a inscrit s’ha de fer la comprovació dels mèrits.


Abans, però, convé fer una lectura del MANUAL que la pròpia administració ha habilitat, per tal d’evitar possibles errors: https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-merits/manual-de-suport_validacio-inicial-merits.pdfÉs important destacar que cal comprovar els mèrits que l’Administració de la Generalitat disposa de cada aspirant i s’ha de comprovar a través d’aquest enllaç: https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/. Hi ha de termini FINS el dia 5 d’agost.Podràs accedir a l'aplicació que s'habiliti amb la teva contrasenya de GICAR, que coincideix amb la contrasenya d'ATRI.

Si no recordes la contrasenya d'ATRI:

· Accedeix al portal d’autogestió de les contrasenyes, per l’opció de “No tinc contrasenya / No la recordo”.

· Adreça’t a la unitat de recursos humans del departament on vas prestar serveis i exposa la situació a la persona que gestiona ATRI (aquesta és l’única opció per a les persones que fa temps que van deixar de prestar serveis a l’Administració, per ex. per una excedència).

En cas que no tinguis accés a GICAR també podràs entrar a l'aplicació amb l'IdCAT mòbil o qualsevol certificat digital vàlid (e-DNI, idCat, etc.).

Si t'has inscrit a un sol cos funcionarial o categoria laboral, veuràs que accediràs a les dades directament.

Si has realitzat més d'una inscripció, primer trobaràs una pantalla on veuràs el número de tràmit, la clau de l'aspirant (que és un codi intern), i el nom del cos funcionarial o la categoria laboral on vols accedir.
Només s'acceptaran documents que es facin arribar a través de l'aplicació de valoració inicial de mèrits.

NO es tindran en compte els documents que s'enviïn a través d'altres canals, com el formulari de contacte, la petició genèrica o qualsevol altra via no establerta a les bases de la convocatòria.

En aquesta fase validaràs tots els mèrits que es podran valorar en el concurs.

Per aquest motiu és molt important que:

· Aportis tota la documentació que consideres que, d'acord amb el que disposen les bases, pot ser valorada com a mèrit (per ex. si has demanat l'Annex 2 a una altra administració i encara no te l'han fet arribar, adjunta la sol·licitud que has fet a l'esmentada administració i indica que s'està tramitant).

· Tingues present que tot el que no al·leguis en aquesta fase, posteriorment ja no podràs al·legar-ho perquè es pugui valorar.

Abans d'iniciar el procés de validació de mèrits, LLEGEIX EL MANUAL DE SUPORT. Pels casos en què el càlcul de la valoració inicial és correcte, al menú de la dreta hi ha una opció que permet marcar "D'acord" a totes les columnes.

· Pel que fa al càlcul en què no consideris correcta la valoració inicial, cal clicar "Rebuig" i aportar la documentació acreditativa. La columna de resultats va canviant i fa un nou càlcul en base a les aportacions fetes.

Si modifiques el càlcul inicial de mèrits, has de fer constar els mesos treballats en aquell cos i categoria professional: el sistema calcularà la puntuació automàticament, en funció del període de temps treballat i de si són mèrits generats en una altra Administració.

En aquest darrer cas d'acreditació de serveis prestats en altres administracions públiques, també hauràs d'adjuntar el certificat de serveis prestats que ho acrediti, signat per l'òrgan competent d'acord amb l'Annex 2 de la convocatòria (si has demanat l'Annex 2 a una altra administració i encara no te l'han fet arribar, adjunta la sol·licitud que has fet a l'esmentada administració i indica que s'està tramitant).

L'aplicació permet adjuntar un únic document en format PDF a cada mèrit.

És a dir, si tens diferents documents, caldrà que els uneixis en un únic arxiu PDF, i que els annexis amb la teva valoració, ja que l'aplicació només permet adjuntar un document -de 3MG com a màxim-, a cada franja.

Pots utilitzar qualsevol programa gratuït en línia que permeti adjuntar arxius, com per exemple: https://www.adobe.com/es/acrobat/online/merge-pdf.html
Recomanacions

La mida final d'un document PDF dependrà sempre de la qualitat amb la qual es realitzi la impressió i de si aquesta s'ha fet en color o blanc i negre.

Per garantir que es generen documents PDF amb una mida continguda, es recomana:

· Generar els documents en blanc i negre.

· No imprimir documents per escanejar-los posteriorment; és millor convertir-los directament a PDF des de Word, mitjançant l'opció "Imprimir". No generis documents amb una resolució més gran de 200 DPI.

· Quan sigui necessari, redueix la resolució (DPI), sempre que no es comprometi la comprensió del contingut quan s'imprimeixi. Pots utilitzar programari gratuït per reduir els documents, però l'arxiu final ha de seguir essent PDF.


Els barems donen diferent puntuació als mèrits en funció de si són fins al 2006, de l’1/1/2007 a 31/12/2015, i des de l’1/1/2016 fins a la data de la convocatòria.

Si tens més d'un certificat de serveis prestats per a la mateixa franja, has de fusionar els certificats en un únic document PDF (tingues en compte la pregunta prèvia "Com adjunto més d'un document en el mateix mèrit?").

Si tens un certificat de serveis prestats que acredita serveis de les diferents franges de puntuació, has de calcular els mesos que corresponen a cada franja i acreditar-ho amb el certificat de serveis prestats. Pots adjuntar el mateix certificat a més d'una franja


L'Annex 2 de la convocatòria determina les dades que ha de tenir el certificat de serveis prestats.

El format pot adaptar-se al de l'Administració que l'emet, sempre i quan el document contingui les dades que es demanen a l'Annex 2 "Model de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques", i estigui signat per l'òrgan competent.

Tal com indica el punt 7.2.2 de les bases de la convocatòria, només es valora haver superat un procés selectiu sense haver obtingut plaça en la darrera convocatòria finalitzada per accedir al mateix cos, escala o especialitat funcionarial o categoria professional laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, l'Administració ja disposa de les dades i no cal aportar cap document, atès que es comprovarà d'ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública i, en el seu cas, de la informació que acreditin els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Si has superat un procés selectiu sense plaça però veus que en el càlcul inicial de mèrits no s'ha tingut en compte i vols formular la corresponent al·legació, has de rebutjar i afegir el model de document adjunt amb les dades completes per tal que la Direcció General de Funció Pública pugui fer les comprovacions pertinents.


Els aspirants poden aportar la documentació que considerin, però només es reconeixerà com a mèrit aquelles titulacions de català detallades EXCLUSIVAMENT a l'apartat barems, atès que corresponen als "Certificats reconeguts de coneixements específics de llengua catalana" de la Secretaria de Política Lingüística.

A la dreta d'enmig del menú, hi ha una opció amb la icona de color verd, que possibilita desar la informació com a esborrany. Això permet desar i no enviar.

La darrera opció és enviar. Abans d'enviar, et sortirà una pantalla amb un missatge que et demanarà que confirmis que vols enviar la informació. Tingues en compte que, quan tiris endavant aquesta pantalla, NO es podrà retrocedir ni fer més canvis.

Si després d'enviar tornes a accedir a la pantalla, podràs consultar les dades però a dalt a la dreta et sortirà la data en què s'ha enviat, i ja no serà possible modificar cap dada més.

Tal com indica el punt 7.2 de la convocatòria, únicament es valoraran els mèrits que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria: és a dir, el 13 de juny de 2022, inclòs. Els títols obtinguts posteriorment no seran tinguts en compte.

L'al·legació de mèrits en el procés d'estabilització només serà vàlida en el termini establert per a la fase de valoració inicial de mèrits, és a dir, fins al 5 d'agost, inclòs.

Si no tens la documentació requerida cal que al·leguis el mèrit i aportis la documentació que justifica que l'has sol·licitat a l'òrgan competent.

Si no al·legues el mèrit en aquesta fase de validació inicial de mèrits, posteriorment NO podràs al·legar-lo ni aportar nous documents sobre aquest mèrit. No es valoraran mèrits que NO s'hagin al·legat en aquest termini.

Quan rebis la documentació pertinent, acredita els mèrits al·legats durant el termini establert, mitjançant el tràmit de Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció, indicant quin és el codi d’identificació (ID) de la sol·licitud de participació correcta.


Aquestes són les recomanacions de la pròpia Generalitat de Catalunya en aquest procés d’estabilització de concurs de mèrits. Si alguna resposta no es troba feu-nos arribar els dubtes a sindicat@catac.cat.

bottom of page