top of page

GRUP DE SELECCIÓ I PROVISIÓ


Estat de les convocatòries actuals,


Convocatòria 242 (cos superior):


Les tasques de correcció del supòsit pràctic estan molt avançades i esperen que els resultats es publiquin la setmana vinent. Cal tenir present, que a persones que van sol·licitar ajornament de la segona prova, se’ls va denegar, però finalment estimar, se’ls convocarà entre aquesta setmana i la vinent per fer els exàmens, s’ha preparat un nou model. Són poques persones i s’anirà ràpid. Però, fins que no estiguin corregits també aquests exàmens no podran sortir les notes.

Un cop publicades aquestes notes i se sàpiga quines persones superen la fase d’oposició, es mirarà quines persones han d’acreditar el català i se les convocarà a l’examen.

Tot això farà que la previsió de publicació de resultats del concurs de mèrits s’allargui com a mínim fins a mitjans o finals de novembre, previsió facilitada en aquesta reunió, cal esperar la previsió final. S’intentarà tenir resolt el concurs de mèrits abans de publicar les convocatòries del concurs-oposició d’estabilització, cosa que s’ha de fer abans de finalitzar aquest any.

En l’acte d’adjudicació de places de les oposicions del cos superior sortiran places amb destinació definitiva o amb destinació provisional, depenent de si han sortit o no en concurs de trasllats, com passa amb totes les oposicions ordinàries.


Convocatòria 243 (cos subalterns):


Fins que no es publiquin els resultats definitius del concurs de mèrits, no es podrà fer una valoració acurada de la situació i analitzar les diferents opcions viables jurídicament que hi ha. Una de les possibles opcions seria modificar la convocatòria d’oposicions del cos subaltern que es troba en fase de publicació de llistes provisionals de persones admeses, en el sentit de modificar els temaris i les proves per assimilar-les a les dels concursos-oposició d’estabilització, cosa que comportaria possiblement una ampliació extraordinària del termini de presentació de sol·licituds. Però abans de confirmar la viabilitat jurídica d’aquesta opció, s’esperaran la que estigui resolt en concurs de mèrits. Aquesta oposició, doncs, està en fase d’anàlisi.


Convocatòria 240 (cos subaltern-DIL):


Ja està finalitzada la fase d’oposició i es va obrir la fase de mèrits. Algunes persones van formular al·legacions. Un cop revisades les al·legacions, hi haurà tres persones més que seran aptes i es publicarà un acord del tribunal qualificador ben aviat. Aquestes persones no caldrà que facin la prova de català perquè compleixen el requisit i no afectarà el procés selectiu, perquè hi ha menys persones aprovades que places ofertes.

Faran un especial seguiment de les places que puguin ocupar i, concretament, s’ha traslladat la problemàtica amb els llocs de treball de centres educatius.

Faran el possible perquè a l’acte de nomenament els opositors puguin anar acompanyats dels seus familiars perquè els donin suport. Funció Pública ha estat en contacte en tot moment amb els familiars d’aquestes persones.


Convocatòria 244 (advocacia):


Han aprovat 10 persones i dues estan aprovades sense plaça. Es publicarà en breu la proposta d’acord de nomenament.


Convocatòria 214 (promoció interna cos gestió):


Es va publicar una nota informativa, perquè hi ha un problema judicial important. El barem va ser objecte de diferents contenciosos i el deganat va decidir desacumular els diferents processos i això ha provocat diferents pronunciaments. Hi va haver sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el sentit de conservar les proves fetes, però corregides amb el nou barem, perquè el tribunal va decidir que l’anterior barem no era ajustat a la norma. Hi va haver persones que van manifestar descord amb l’aplicació d’aquesta sentència i la conseqüència és que un jutjat va dir que l’Administració havia actuat bé i un altre, que va dictaminar que s’havien de repetir les proves. Per això, l’Administració ha demanat aclariment al TSJC perquè hi hagi un pronunciament únic sobre la qüestió. Això deixa en suspens provisionalment el procés a expenses de sentència. Està publicada una nota informativa al web de funció pública explicant tot això.


Comments


bottom of page