top of page

GRUP DE TREBALL D’ESTABILITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA depenent de la MEPAG


IAC-CATAC seguim pressionant en aquest grup i en tota la resta d’àmbits per aconseguir les millors condicions possibles per a l’estabilització i la promoció interna. A vegades és difícil perquè tenim una llei que ens posa molts topalls i una normativa estatal que també impedeix negociar més enllà.

A la reunió d’avui, dimecres 19 d’octubre hem tractat processos en curs, concurs de mèrits, concurs oposició d’estabilització i promoció interna. Us fem un resum de tot plegat.


PROCESSOS EN CURS


CONVOCATÒRIA 242 Oposicions cos Superior


Actualment està en fase d’al·legacions al llistat provisional de mèrits. Cal esperar a la finalització del termini per a seguir en la següent fase. IAC-CATAC hem proposat que les persones que aprovin i es quedin sense plaça se’ls apliqui la disposició addicional trentena del Decret 1/97 introduïda per l’article 3 del Decret Llei 12/22. Funció Pública, diu que consultats els seus serveis jurídics això no és possible. IAC seguim insistint que cal trobar una manera amb viabilitat jurídica que permeti que totes les persones aprovades tinguin plaça. En aquests moments totes les fases estan finalitzades i només cal publicar resultats. S’ha de publicar el test de competències professionals, sumar tota la fase d’oposició i la valoració definitiva de la fase de concurs. Llavors es publicarien les llistes definitives per proposar nomenaments i està previst que aquests es publiquin al DOGC al volant del 18 de novembre. La tria de places es farà prèviament segons l’ordre de puntuació i l’ocupació serà provisional, donat que el darrer concurs de provisió va ser fa massa temps per considerar que s’ha respectat el dret del personal funcionari a concursar prèviament.


CONVOCATÒRIA L001/20 – AUXILIAR DE GERIATRIA


Avui s’ha publicat el resultat de la prova de català. Encara faltarà l’examen de castellà, que es realitzarà el 26 d’octubre. Una dada important és que les persones aspirants que hagin acreditat el català en aquesta convocatòria i estiguin pendents d’acreditació al concurs de mèrits, no caldrà que facin la prova ja que els servirà l’acreditació feta. Després ja només caldrà sumar la fase d’oposició i la de mèrits i publicar proposta de nomenament. Esperem que els nomenaments també siguin al voltant del 18 de novembre per no endarrerir més les llistes definitives del concurs de mèrits que estan condicionades per als processos en curs.


CONCURS DE MÈRITS


Aquest dissabte 22 d’octubre hi ha l’examen acreditatiu de requisit de la llengua catalana, per a les persones que no hagin acreditat el nivell que se’ls requereixi. Està previst, que el llistat definitiu i proposta de nomenament del concurs es publiqui després dels nomenaments dels processos en curs, com a molt tard, al voltant del 21 de novembre.


CONCURS-OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ


La publicació de les convocatòries del concurs-oposició d’estabilització està prevista cap a mitjans de novembre. Cal recordar el nombre de places que consten en l’oferta d’ocupació pública ja publicada per aquests processos. Per evitar diferències entre col·lectius i avantatges entre cossos, per agilitzar al màxim els processos, Funció Pública ha insistit en fer totes les proves de tots els cossos i categories el mateix dia. Hem qüestionat aquest plantejament, però és difícil decidir quins es fan junts i quins no i quins primers i quins després i llavors quins poden estar en avantatge.


PROMOCIÓ INTERNA


Encara pendent la convalidació del Decret Llei 12/22 al Parlament de Catalunya. IAC demanarà reunió amb tots els grups parlamentaris perquè es convalidin unes millori el seu redactat fins i tot.

Funció Pública ja ha dit que:

-Els exàmens seran el mateix dia que els del concurs-oposició.

-No s’hi podrà presentar des de la situació d’excedència. En aquest sentit IAC hem presentat un exemple on això va ser possible i entenem que s’ha de poder promocionar des de la situació d’excedència per incompatibilitats perquè ja s’ha fet. IAC hem fet una àmplia recerca per poder demostrar a Funció Pública que això jurídicament és possible. Esperem que ens donin la raó, perquè la tenim.

Des de IAC considerem que, tal com es va fer amb la convocatòria de promoció interna 229: “c) Trobar-se, respecte de la Generalitat de Catalunya, en el cos esmentat en el punt a), en situació administrativa de servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, en prestació de serveis en altres administracions o en excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.”, el personal que es trobi en qualsevol d’aquestes situacions es pot presentar a la promoció interna.

La promoció interna es farà amb els mateixos criteris que el concurs-oposició d’estabilització, és a dir, amb dos exàmens tipus test –teòric i pràctic- , no eliminatoris entre ells i amb els mateixos temes de la part específica que a estabilització per a aquells cossos que en tinguin:La relació de places convocades per cossos és la següent:69*Reclassificació lloc de treball


IAC, IAC-CATAC seguirem lluitant en tots els àmbits per aconseguir una estabilització real i una promoció interna de veritat.


PROPOSTES IAC A LA MEPAG


També hem proposat de cara a la MEPAG aquest seguit de propostes per a tractar en la següent reunió:


-Actualització del Decret d’indemnitzacions per raó de servei en relació a l’augment de preu de les tarifes per adequar-les al cost de la vida.

-Negociació del Decret de Teletreball per adaptar-lo a la realitat actual de l’administració electrònica.

-Negociació d’un acord retributiu per a l’any actual i als propers.

-Negociació de les 35 hores com a base de millora de la conciliació de la vida familiar i laboral i altres qüestions de jornada laboral i distribució horària.

Negociació de millores en la conciliació de la vida familiar i laboral.bottom of page