top of page

IAC-CATAC demanem el retorn de l’excedència per incompatibilitats.


IAC-CATAC demanem el retorn de l’excedència per incompatibilitats.

Hem registrat un escrit a la Consellera de la Presidència Laura Vilagrà per tal de revertir la situació actual de l’excedència voluntària. SRA. CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA Palau de la Generalitat. Barcelona.- Benvolguda senyora, Assumpta Barbens, amb DNI X, com a secretària generalde la Intersindical Alternativa de Catalunya - Candidatura Autònoma de Treballadores de l’Administració de Catalunya (IAC-CATAC), amb domicili a la Via Laietana, 57, 4t 3a, 08003 Barcelona i adreça electrònica, a l’efecte de notificacions, secretariageneral@catac.cat, d’acord amb el que disposa l’article 29 de la Constitució, els articles 4 i 6 de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició i l’article 69 del Reglament del Parlament de Catalunya, exposo: 1r. L’article 16.1 de l’EBEP estableix que els funcionaris de carrera tenen dret a la promoció professional i l’article 16.2 defineix la carrera professional com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Aquest mateix article estableix, en el seu punt 3, una llista oberta de mesures de promoció professional. A partir d’aquí resulta clar que l’interinatge constitueix tant una mesura directa de promoció (en la mesura que d’ordinari s’accedeix a un lloc millor retribuït, encara que sigui de forma temporal)i indirecta (en la mesura que s’acumulen mèrits per a futures convocatòries de promoció). 2n. En aquesta línia, l’article 86.2.c de la Llei de la Funció Pública de Catalunya atorgava als funcionaris de carrera que accedissin a una plaça d’interí, la situació, respecte dels seu lloc d’origen, d’excedència per incompatibilitat, que permetia, acabat l’interinatge, recuperar immediatament el seu lloc de destí.Això constituïa una veritable mesurade promoció, ja que el funcionari millorava, tot i que de forma temporal, la seva situació, sense veure perjudicada la seva estabilitat laboral, que quedava garantida amb la possibilitat de recuperar el seu lloc de treballoriginari. 3r. Aquesta situació canvia amb la Llei 2/2021 de 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic,que, en el seu article47.2 modificava l’anterior article 86.2 esmentat establint que el nomenament d’interí no podia donar lloc a excedència per incompatibilitat, la qual cosa suposava que el funcionari de carrera que temporalment ocupa una plaça d’interí, en acabar l’interinatge, no pot tornar al seu anterior lloc de treball fins que hagin passat 2 anys des que fou nomenat interí (ja que queda en excedència voluntària per interès particular). És a dir, queda en situació d’atur, amb l’agreujant que si la condició d’interí no ha durat 360 dies no es té ni tan sols dreta la prestació d’atur.
4t. Aquesta norma suposa, de facto, l’eliminació de l’interinatge com a forma de promoció professional i constitueix per tant una injustificable retallada dels drets del personal de l’Administració. Gairebé ningú assumirà el risc de quedar-se sense feina a canvi d’ocupar un lloc temporal.


5è. L’explicació donada per la Direcció General de Funció Pública en la seva nota de 14 de gener de 2022 és que es vol desincentivar que qui hagi superat un procés selectiuo de provisió a continuació de prendre possessió del seu lloc pugui abandonar el lloc per passar a ocupar un lloc d’interí. És a dir, per tal d’evitar que un percentatge irrisori de personal (el que acaba de superar un procés i que no suposa ni el 0,25% de tot el personal d’Administració i serveis, per posar només un exemple sectorial) no ocupi el lloc de treball que ha guanyat,es perjudiquen les expectatives professional de gairebé la totalitat del personal funcionari de carrera (99,75%).Per tot això formulo la sol·licitud següent:


Que es reestableixi el text de l’article 86.2 de la Llei de la Funció Pública de Catalunya a la seva redacció anterior a la donada per la Llei 2/2021 de 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que preveia que el nomenament com a funcionari interí o la contractació com a personal laboral temporal habilita per a passar a la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat o, alternativament (i atès l’objectiu d’aquesta norma declarat per la Direcció General de la Funció Pública en la seva nota de14.01.22),que aquesta limitació només afecti als funcionaris de nou ingrés durant un període de temps determinat.bottom of page