top of page

Manifest de suport a la llei marc de bombers.

MANIFEST DE SUPORT A LA LLEI MARC DE BOMBERS. BOMBERS PER UN SISTEMA PLENAMENT PROFESSIONAL I PÚBLIC

MANIFEST DE SUPORT A LA LLEI MARC DE BOMBERS.

¡BOMBERS PER UN SISTEMA PLENAMENT PROFESSIONAL I PÚBLIC A CATALUNYA!


Valoració actual del sistema de Bombers de Catalunya.


En l'Estat espanyol presten servei centenars de cossos de bombers diferents: de caràcter municipal, comarcal, provincial o insular, en forma de consorcis i fins i tot de comunitats. A més del servei de bombers d'AENA que també cal considerar-lo un servei públic amb l'àmbit d'intervenció exclusivament aeroportuari.

En referencia a la situació laboral, la majoria de bombers públics deurien de ser considerats funcionaris i agents de l'autoritat. Malauradament en molts altres cossos de bombers se sustenten amb contractes laborals o amb la externalització precària del servei d’emergències.

Existeixen altres comunitats i municipis que no sols no han atorgat el caràcter d'autoritat als seus agents, sinó que han externalitzat el servei mitjançant contractes, o que presten un servei d’emergències exclusiu i únic a través de bombers voluntaris. Moltes vegades aquests bombers voluntaris estan sent remunerats (indemnitzats econòmicament) i després d'un determinat temps acaben denunciant a l'entitat pública per forçar la seva contractació via judicial, ja que existeix una considerable jurisprudència actualment sobre aquest particular. El cas de Catalunya és d'especial rellevància, per que tractant-se de la segona comunitat en pes econòmic, manté un sistema de voluntaris remunerats que no sols vulnera les lleis de voluntariat, sinó que incideix obertament en els drets del personal voluntari protegits en les lleis estatals i autonòmiques, deixant l’ànim de lucre d’un voluntariat a banda.

A Catalunya abans del 1980 ja existien alguns cossos de bombers voluntaris, existia una manca de professionalització laboral i pública de bombers a tot el territori català, tret d’algunes grans ciutats, que sí garantien la resposta amb bombers professionals i públics, sense plantejar-se deixar les emergències en mans del personal voluntari.

En la actualitat i sota el supòsit de que la principal missió del voluntariat és mantenir-se actius, ens trobem amb una gran part de bombers voluntaris que ja són treballadors o servidors públics i a més rebran per serveis prestats com a bombers voluntaris altes indemnitzacions econòmiques mensuals, reduint costos a les Administracions Públiques. Així, per justificar i sostenir aquest genial sistema, aquestes Administracions Públiques es duen a terme dos tipus d'accions:

1. Intenten elevar el prestigi social d'aquest “servei voluntariat” davant els mitjans per a garantir la participació ciutadana.

2. Les Administracions públiques acaben referint-se a ells, de cara als mitjans i a la ciutadania, com a “professionals”, enaltint la seva labor i l'essencialitat del servei públic que presten.


LLEI MARC DE BOMBERS – MANIFEST DE SUPORT


Tant és així que avui dia actuen sense pudor com si de treballadors es tractés, obligant-los a exercir unes hores de servei sota amenaça de ser expulsats. Això sí, no se'ls reconeix cap dret laboral!

Del que es tracta, cosa que a més diuen obertament, és d'estalviar diners en la contractació de personal, garantint la prestació del servei de la forma més barata possible, fent creure a persones conscienciades del deure de servei públic, que estan fent una labor encomiable e imprescindible que no queda més remei que fer-la de manera altruista, i que serà “recompensada” de la millor manera possible.

Aquesta forma de conducta de la Generalitat ha suposat la creació fàctica d'una mena de treballador, que podem denominar, treballador a temps parcial sense contracte, aquesta es la principal comesa del qual s’està directament vinculat a la prestació d'un servei públic, que fins i tot son comptats com a part de la plantilla efectiva de bombers públics, la qual cosa suposa una clara vulneració de la legislació actual, i pels quals a més no cal cotitzar a la Seguretat Social, ni estan subjectes al règim d'incompatibilitats dels empleats públics regulat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

És a dir, una autèntica ganga a costa de capgirar els drets laborals d'aquells que ni tan sols són conscients de la seva condició de treballadors a temps parcial sense contracte (encara que una gran part ja és conscient d'aquest fet).

D'altra banda, conforme a l'article 6.j de la llei del voluntariat estatal, i al propi contingut de la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme de Catalunya, existeix la possibilitat de crear entitats de voluntariat en l'àmbit de la protecció civil, sense ànim de lucre ni de substitució a les Administracions públiques en la prestació de funcions o serveis públics, col·laborant regularment en la gestió de les emergències.


Conclusions respecte del voluntariat

1 Els bombers voluntaris no deuen de poder substituir serveis públics ni professions remunerades en les Administracions Públiques.

2. L'activitat voluntària no es pot remunerar encara que se li anomeni indemnització o altres sinònims.

3. No es pot obligar als bombers voluntaris a mantenir actius serveis públics essencials.

4. El voluntariat en matèria de protecció civil exerceix un paper secundari, auxiliar i subordinat als professionals dels serveis públics.

5. Els “bombers voluntaris” que a més d'utilitzar la mateixa denominació i retolació que els serveis públics, usen els mateixos vehicles, exerceixen funcions directes de salvament de vides i béns en emergències ordinàries, és a dir, presten aquest servei públic de manera directa, i que a més se'ls proporciona una contraprestació econòmica subterfugia que no s'ajusten a dret.

6. A l'hora de constituir entitats o agrupacions col·laboradores en les emergències, les agrupacions de voluntaris per a emergències no han de tenir problema a trobar denominacions específiques en totes les llengües oficials de l'Estat, i deuen de poder ajustar les seves funcions a la complementarietat i a l'altruisme que de manera taxativa marca el legislatiu per al compliment dels seus fins.

7. Si el principal objectiu del voluntariat en bombers és abaratir costos a les Administracions públiques, substituint serveis públics per què no estendre el voluntariat a altres camps competencials de les Administracions públiques? per què no mèdics i infermers voluntaris en urgències hospitalàries? metges voluntaris en atenció primària? advocats de l'Estat voluntaris? vigilància duanera? administratius i auxiliars administratius d'ajuntaments? recollida d'estris en els municipis? conductors de vehicles de parcs i jardins? trasllat de malalts i discapacitats a hospitals i centres de dia? vigilants de l'ORA?…la llista pot ser molt llarga i l'estalvi pot ser molt considerable.

A tot l’anterior que diuen els bombers funcionaris de la Generalitat per veu de la majoria dels representants electes d’aquests treballadors públics? Document del abril 2021, adreçat a la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), associació de bombers professionals de les diferents Administracions Públiques del Estat.

“Es d’agrair que bombers professionals amb representació nacional i la associació professional de bombers (CUBP), hagin dissenyat i redactat aquesta proposta de Llei, com i per als bombers professionals i funcionaris. Ara esperem que els polítics no ho espaien”. Aquesta seria una Llei que garantirà uns mínims no limita els màxims...


Activitat del col·lectiu de bombers públics.

La immensa majoria de sindicats i associacions professionals en el conjunt de l'Estat, ja fa un lustre que considerem que ha arribat el moment de reivindicar una llei de coordinació, i que igual que els països del nostre entorn, comptem amb una norma estatal que, sense perdre la identitat i autonomia de cada servei de bombers, tampoc que menyscabi les competències legislatives de les comunitats, però si que sigui capaç d'establir les bases comunes del servei públic de bombers en tots els territoris en benefici de la ciutadania.

En aquest sentit, creiem necessari desenvolupar el mandat de l'article 26.1C i 26.2 de la Llei de Bases de Règim Local, i la seva D.F. 3a, establint una Llei de Coordinació dels Serveis de Bombers que reguli uns certs principis quant a la prestació del servei, com són els següents:

• Funcions bàsiques i competències pròpies ben definides amb referència a la Llei de bases de Règim Local (cossos de bombers com a serveis competents respecte del mandat de prestar el servei d'extinció d'incendis per part de les Administracions públiques locals).

• Normalitzar en tot l'Estat la relació laboral d'aquests professionals, en qualitat de funcionaris i agent de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions (contemplant als bombers aeroportuaris com a empleats públics).

• Davant tots els cossos de bombers de gestió directa (Stop a les privatitzacions). Reversió dels serveis de bombers públics privatitzats a la gestió directa.

• Dret a la segona activitat sense minvament econòmic en tot el territori estatal.

• Nomenar “Bombers” d'ús privatiu pels cossos de bombers públics en totes les llengües oficials.

• Sota l'empara de la normativa bàsica comuna, totes les comunitats han de desenvolupar una normativa pròpia en matèria de cossos de bombers (actualment hi ha moltes sense una llei pròpia de bombers) que desenvolupi, com a mínim, aspectes com:

  • • Escales i categories comunes en tot el territori autonòmic.

  • • Drets i deures comuns.

  • • Formació.

  • • Accés i promoció professional.

  • • Tipus de parc i emplaçament dels mateixos.

  • • Equips d'intervenció.

  • • Temps de resposta.

  • • Intervenció basada en temps de resposta entre cossos de bombers, és a dir, proximitat d'un parc a l'emergència.

  • • Nivell mínim C1 d'accés i categories mínimes d'accés “bomber” i, en el seu cas, “operador de comunicacions”.

  • • Reconeixement de “Accidents i morts en acte de servei”, i assegurances d'accidents i responsabilitat civil.


Per tot això, els bombers catalans, i els sindicats i associacions sotasignades que els representem, donem suport a la iniciativa legislativa que es troba en la Comissió d'Interior en aquest moment, i esperem que els bombers puguem comptar amb una regulació marc, que permeti regular adequadament aquest servei públic i essencial en tot l'Estat.


A Barcelona, 18 de març 2022

Kommentare


bottom of page