top of page

Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic – 16/05/2022


1. Vulneració de la flexibilitat horària a la modalitat de teletreball amb la limitació de

7,5 hores diàries.

La IAC-CATAC hem reclamat de forma reiterada des que va entrar en vigor el Decret de Teletreball 77/2020, de 4 d’agost, la seva renegociació. Perquè entenem que és un decret de mínims i hi ha molts aspectes que són millorables, i més a partir de l’experiència sobrevinguda del teletreball arran de la pandèmia. Des de la Mesa general de negociació, l’òrgan competent, se’ns ha denegat aquesta renegociació de manera sistemàtica.


Entre les nostres demandes:


- Hi ha canviar el còmput horari del treball en la modalitat de teletreball en els mateixos termes que preveu la normativa vigent en matèria de jornada i horaris per a la modalitat presencial, perquè el decret de teletreball preveu jornades diàries limitades a 7 hores i 30 minuts.

- Hi ha poder fraccionar la jornada diària entre les modalitats de servei presencial i de teletreball.

- Hi ha ampliar en una jornada més el màxim de dues jornades diàries senceres de teletreball.

- Hi ha tractar a fons un aspecte tan important com la salut laboral en el teletreball. Funció Pública diu que la normativa està clara, que fem la demanda de renegociar el decret de teletreball a la Mesa general de negociació.


És evident que no hi ha voluntat de canvi.
2. Informació als departaments de l’acord aprovat el 20 d’abril de 2022.


Funció Pública manifesta que s’ha traslladat a tots els departaments la ratificació del Govern de 10 de maig de 2022 per la qual ja són d’aplicació les mesures acordades per la mesa general de negociació sobre conciliació de la vida laboral i familiar.
3. Trasllat de personal del Departament d’Igualtat i Feminismes i del Departament de Presidència al Districte Administratiu: dret a 3 dies de teletreball setmanal


La IAC-CATAC hem reclamat que s’apliqui a la vuitantena de persones treballadores del Departament d’Igualtat i Feminismes dels carrers Calàbria i Sepúlveda i a la setantenta de persones de la Secretaria de Governs Locals del Departament de la Presidència que es traslladaran en breu al Districte Administratiu, la disposició transitòria única del Decret de teletreball 77/2020, que diu, “el personal de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que presta serveis en les dependències administratives que s’han traslladat al Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya a Barcelona podrà gaudir d’una jornada diària sencera addicional per realitzar en la modalitat de teletreball durant el termini de dos anys a comptar de la finalització del trasllat.” I demanem que es faci extensiva aquesta demanda a tothom que es traslladi de forma obligada al Districte Administratiu. Entenem que aquesta mesura representa un incentiu considerable que facilita l’adaptació a les noves condicions de treball, a la Zona Franca, i que no hi pot haver cap greuge comparatiu entre el personal que hi ha anat a parar segons els temps de trasllat.


Funció Pública argumenta que, des del punt de vista estrictament jurídic, aquesta disposició transitòria és molt clara i evident i ha perdut vigència. Insta a la part social a fer una lectura atenta, només cal comprendre el temps verbal en que es redacta la disposició: ja que està referida al “personal traslladat” (puntualitzem: traslladat, és a dir, perfet d’indicatiu, que expressa una acció acabada) a l'entrada en vigor del decret, el 7 d'agost de 2020, i NO està referida al “personal que s’hagi de traslladar” (en present del subjuntiu, que expressa un temps que no s’ha esdevingut)...


A no ser que fins ara Funció Pública compartís amb la part social la mateixa incapacitat lectora, només hi cap que aquesta "evident" interpretació jurídica hagi estat un "evident" canvi de criteri, ja que el personal traslladat al Districte Administratiu amb posterioritat a la data d'inici de vigència del decret de teletreball també se li ha aplicat el dia addicional de teletreball que marca aquesta disposició transitòria única que utilitza el temps verbal en perfet d’indicatiu.


Una altra mostra "evident" del canvi de criteri jurídic de l'administració el tenim quan a la Mesa Sectorial del 21 de febrer de 2022, Funció Pública va donar la llista de dates en que finien els terminis de dos anys a comptar de la finalització dels trasllats que capacitava poder gaudir d'aquest dia addicional de teletreball al Districte Administratiu: antic Polítiques Digitals l'1 de juliol, Justícia l'1 d'agost, Economia l’1 de setembre i Empresa i Treball l’1 d'octubre. Una altra mostra que el fet d'haver estat traslladat abans o després de l'entrada en vigor del Decret de teletreball no havia afectat la possibilitat de gaudir durant dos anys del dia addicional de teletreball des de la finalització del trasllat corresponent.

Tot plegat sembla una presa de pèl i el que sí evidencia és que hi ha un canvi de criteri que només pot respondre a noves directrius de l'equip polític de la Secretaria de Funció Pública. El resultat d'aquest canvi de criteri és que el personal que es traslladarà aquest any i en breu al DA no podrà gaudir del dia addicional de teletreball que disposa el decret de teletreball. I les ganes d’afavorir TOT EL PERSONAL que es troba OBLIGAT a traslladar-se a la ZONA FRANCA són inexistents. Deixem de parlar de “Districte Administratiu”, com quelcom modern i atractiu. Que ho serà. Però la realitat és que aquest trasllat massiu a la ZONA FRANCA genera un DALTABAIX DE TEMPS I ORGANITZATIU per a moltes treballadores i famílies. Aquesta és la realitat. No ho ensucrem.


Funció Pública ha continuat dient però ens podem agafar a la disposició addicional segona, sobre els trasllats forçosos (que caldria veure si canviar d’un barri a l’altre dins la mateixa ciutat és considerat un trasllat forçós -Funció Pública va alimentant la negativa), que preveu un nombre de jornades diàries addicionals de teletreball segons determini el Govern de la Generalitat. Traslladarem la petició al Govern. Però quan li preguntem sobre el seu parer ens respon que no veu un greuge entre el personal traslladat fa gairebé dos anys i el personal que s’hi trasllada ara, les condicions no eren les mateixes. Doncs, això, una presa de pèl.

Kommentare


bottom of page