top of page

Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic – 21/03/2022INCREMENTS RETRIBUTIUS NO COBRATS EN EL MOMENT DE L'ALTA MÈDICA/ RESTITUCIÓ DELS DRETS RETRIBUTIUS A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE BAIXA PER IT


En la passada Mesa Sectorial del 21 de febrer, l'Administració de la Generalitat, a través de la Direcció General de la Funció Pública va acordar l'abonament dels endarreriments corresponents als increments retributius (triennis perfeccionats o increments retributius anuals) que s’hagin produïts durant la situació de baixa mèdica i que actualment no s’abonaven en aquesta situació. Així ho va publicar la pròpia Administració a través del portal ATRI el 22 de febrer a través d'una NOTA.

Des de la IAC CATAC considerem que la quantia a cobrar, ha de ser tot l'import corresponent a l'increment no percebut durant el temps que s'hagi estat de baixa. En la Mesa Sectorial d'avui 21 de març, novament ha sorgit aquesta qüestió davant la qual l'Administració es mostra poc determinada pel que fa al COM, QUAN i QUANT i manifesta no tenir resolta aquesta qüestió, de manera que ens emplaça a una propera reunió. Caldrà doncs, veure en quins termes es pronunciarà l'Administració, i quines mesures caldrà adoptar com organització sindical en cas que la resposta sigui insuficient.


NIVELL DE LES DIRECCIONS DELS ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL

La directora del Parc Natural d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en nom de CCOO, evidencia com els càrrecs de comandament tenen unes funcions que no estan suficientment retribuïdes i que el mateix lloc a l’Estat té un altre preu i per això demanen un augment de nivell que retribueixi adequadament el lloc. També denuncien que siguin llocs de lliure designació i que això els dona molta inestabilitat. Recordem que aquests llocs de treball són un nivell 24 i que dos dels espais naturals tenen un 24.4 amb un complement específic de 20772,36, segons consta a la RLT publicada.

La IAC-CATAC manifesta que ja va denunciar la modificació a la RLT que passava els llocs de director/a de comandament a singular i a lliure designació.

La IAC-CATAC també ha denunciat reiteradament:

- La situació del personal que realitza la tasca del RAE (Règim d’Autonomia Economia=comptabilitat de tot el Parc Natural) que no té el nivell ni el lloc de responsabilitat que per les seves funcions li pertoca.

- Que els espais naturals no tenen l’estructura administrativa necessària; que hi ha molt personal que està fent tasques de responsable d’una àrea sense ser-ho i sense cobrar-ho. - Que el personal de manteniment dels espais ha de ser personal propi i no personal de Forestal Catalana.

- Que per cobrir totes aquestes mancances cal un pressupost i són tot qüestions que ens semblen prioritàries a l’augment de nivell dels directors/es dels espais.

- També cal recordar l’augment de nivells mínims del cos de Biòlegs

- Afegim a més que molt del personal subaltern té unes retribucions per sota del salari mínim. COMISSIÓ DE SERVEI PER CONCILIACIÓ

La Comissió de Serveis com a tal, no està definida en Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP). Tanmateix en l'article 81.3 d'aquest mateix text legal disposa el següent: “En cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional i la seva convocatòria pública s’ha de fer dins el termini que assenyalin les normes que hi siguin aplicables.”

D'altra banda, el Decret Legislatiu 1/1997 del 31 d'octubre, en l'Article 85.3 diu: “La comissió de servei, que tindrà caràcter temporal i no podrà durar més de dos anys, es donarà exclusivament per necessitats del servei; significarà la destinació a un lloc de treball diferent d'aquell que el funcionari ocupava i implicarà la reserva d'aquest lloc.”

Així mateix, el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (RGP) en l'article 101.2 estableix el següent:

"Per poder ocupar un lloc en comissió de serveis, els funcionaris hauran de reunir els requisits i les condicions establerts a la relació de llocs de treball per al desenvolupament de les funcions o dels llocs que passin a ocupar."

Els motius pels quals el personal funcionari accedeix a una comissió de servei és divers, però en tot cas, des de la IAC CATAC considerem que cal establir, com a marc de referència, la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i per tant, pel que fa la possibilitat d'accedir a una comissió de servei, la necessitat de conciliar, ha de ser tractada com una qüestió prioritària.

Davant l'adhesió a la proposta de totes les forces sindicals, l'Administració pren nota i ens emplaça a una altra reunió per tal de donar-nos una resposta.

TORN OBERT DE PARAULA

En el torn obert de paraula la IAC CATAC hem demanat resposta a diferents qüestions referides a processos selectius com:

- Segona prova del COS SUPERIOR

Hem preguntat quan estaran els resultats de les preguntes breus per tal de poder iniciar la segona prova.


- Prova del COS DE SUBALTERNS

Està convocada la oposició però falta la data d'examen i llistes definitives, hem demanat resposta en aquest sentit.


- Nomenaments del CONCURS DE SUBALTERNS

Demanem a l'Administració quan es publicarà al DOGC els nomenaments del concurs.

- Nomenaments del CONCURS D'AUXILIARS

També hem demanat quan es publicarà la llista definitiva i es durà a terme la presa de possessió.

- Concurs de trasllats de TREBALL SOCIAL

Preguntem per si hi haurà concurs de trasllats previ als nomenaments.

- Nomenaments de les OPOSICIONS DE TREBALL SOCIAL

Quan es procedirà al nomenament i per tant al tancament d'aquest procés selectiu inacabable?

- Recol·locació del PERSONAL INTERÍ AFECTAT

Hem demanat que es compleixi l'establert en el punt 6 (Polítiques d'ocupació públiques) del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a efectes de recol·locar al personal interí que es pugui veure afectat pels processos selectius.

- Actualització del PREU DEL KILOMETRATGE I DIETES

L'augment del preu dels combustibles precisa d'aquesta mesura que com és d'àmbit general reclamem que es pugui tractar en una MESA GENERAL (MEPAG) i per tant de moment que es convoqui properament.

- PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ previstos a la Llei 20/2021 del 28 de desembre. Novament, hem demanat a l'Administració el nombre de places previstes com també hem demanat informació respecte aquesta qüestió en general.

L'Administració, com de costum, pren nota, però no dona cap resposta concreta a cap de les preguntes, mantenint la seva cadència habitual, que si ja de per si és poc adequada davant les necessitats de les treballadores i treballadors i per tant, per al desenvolupament òptim dels serveis públics, en l'actualitat es torna inadmissible a 71 dies de la data màxima per publicar l'Oferta Pública dels processos d'estabilització contemplats a la Llei 20/2021 del 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i amb més d'un 32% de personal interí.bottom of page