top of page

Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic – 26/04/2022
Prèvia:

La part social reclamem informació sobre els processos de selecció que estan en marxa. Funció Pública manifesta que convocarà una reunió al més aviat possible, que intentarà donar una previsió temporal de la segona prova del cos superior i informació de la convocatòria reservada per a persones discapacitades, entre altres qüestions. Quant a la convocatòria del cos superior, ha circulat el rumor que s’havia aturat. Funció Pública ho desmenteix, el tribunal està corregint. La IAC-CATAC ens queixem de la falta de comunicació, d’haver d’instar a l’administració que vagi publicant notes per evitar la incertesa, el malestar i la rumorologia inconsistent. Esperem tenir noves al llarg d’aquesta setmana.

Increments retributius i perfeccionament de triennis en situació d’IT Aquest tema es va tractar fa temps i es va reprendre a la Mesa Sectorial de febrer d’enguany. Fins ara, mentre estàs de baixa, cobres un subsidi de la Seguretat Social incrementat per l’administració fins a arribar al 100% del sou del mes d’inici de la IT. Quan t’incorpores, si s’ha produït un augment retributiu i has meritat un trienni durant l’IT, se’t regularitza la nòmina llavors. El fet és que hi ha hagut diverses sentències que han reconegut el dret a percebre amb caràcter retroactiu increments i triennis perfeccionats al llarg de la baixa per IT, i la part social ha reclamat que s’apliqui d’ofici per part de l’administració. Funció Pública, al febrer, ja va manifestar que estava d’acord amb la proposta, si bé havia d’estudiar la manera de gestionar-la. I avui ha comentat que s’aplicarà des de l’1 d’abril d’enguany, tant pel que fa a les baixes vigents en aquesta data com a les baixes noves, abonant-se mes a mes. La IAC-CATAC comentem que, si vam arribar a un acord al febrer, ens sembla vergonyós que no s’apliqui amb caràcter retroactiu des d’aleshores. A part d’això, demanem la retroactivitat completa, no podem fer anar a les persones afectades a demandes judicials. Sempre esgarrapant-nos escorrialles. Aquest és el tarannà.

Estat de la reconversió de les places vacants del cos de tècnics superiors especialitat veterinària (grup 1) de l'agència de salut pública El març de 2020 es va signar un acord de condicions de treball dels col·lectius funcionarials que conformen els equips de salut pública. Aquest acord, que la IAC-CATAC no vam signar, no resolia la desigualtat de jornades i retribucions que històricament hi ha hagut entre tècnics de salut pública i veterinaris/àries. El temps ens ha donat la raó, les divergències es mantenen. Una part del col·lectiu demana reconvertir places del cos de veterinaris/àries a fi que hi puguin accedir altres titulacions. El col·lectiu de veterinaris/àries no veu que sigui un problema obrir places seves de forma multidisciplinar, però reivindica la seva especialitat per fer una feina de control determinada. LA IAC-CATAC demana que es convoqui una reunió de la comissió de seguiment d’aquest acord per negociar solucions i tractar l’empitjorament de les condicions de les tasques de control en relació amb a altres territoris. Funcionament de la Mesa Sectorial pel que fa a les modificacions de la RLT La part social manifesta el malestar profund cap a la Funció Pública perquè no hi ha negociació. Funció Pública proporciona els informes departamentals que justifiquen les modificacions, del tot insuficients, i tira pel dret sense donar opció a la part social quan qüestionem que ens manquen dades. Reclamem la participació, una negociació veritable. Funció Pública accepta que parlem del funcionament de la Mesa a la propera reunió i recorda que hi ha límits (decrets de reestructuració, disponibilitats pressupostàries departamentals...), que condicionen la negociació. Ja. Ho sabem. I també sabem quines matèries podem negociar.

Proposta de modificació horària de les oficines d’Afers Socials i Família (OASF) La part social demana que es negociï l’horari de les oficines d’Afers Socials, del tot desactualitzat i que no cobreix les necessitats del personal, prenent com a punt de partida l’horari de les oficines d’atenció ciutadana, reformulat per ordre de febrer de 2020. La Sub-direcció General de Recursos Humans del Departament n’accepta la negociació, atenint-se també a criteris d’atenció ciutadana.

Bloqueig de les negociacions del Programa de Rendiment Professional (PRP), que afecta a les condicions laborals dels funcionaris penitenciaris El complement del PRP, un complement econòmic, lineal, que afecta al personal penitenciari i al personal de tractament d’execució penal, ve de molts anys enrere i està vinculat a la presencialitat. Ara es vol incorporar al complement específic i el Departament de Justícia ha presentat una proposta que trenca amb la linealitat, argüint que el complement específic està vinculat a altres aspectes (penositat, perillositat...). Justícia diu que la seva proposta és de mínims i que no s’allunya gairebé de la linealitat. La part social hi està en contra, al·lega que no es tracta d’un complement específic nou, sinó d’un traspàs de diners d’un concepte a un altre. S’arriba a l’acord que cal desbloquejar les negociacions en l’espai de treball del personal penitenciari amb el Departament abans de la nòmina de maig. Flexibilitat horària fraccions inferiors a 1 hora

L’article 22 de la Llei de conciliació 8/2006 preveu l’absència del lloc de treball durant una hora com a mínim i set com a màxim per acompanyar familiars fins al segon grau al metge o per a reunions de tutoria amb docents responsables.

Demanem que aquesta flexibilitat horària recuperable pugui ser inferior a una hora. Funció Pública deriva aquest tema al grup de treball de conciliació que penja de la Mesa General de Negociació (MEPAG).

Comments


bottom of page