top of page

MESA SECTORIAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I TÈCNIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ratificació de la “Proposta d’Acord per a l’establiment d’un complement específic que retribueix el factor d’incompatibilitat i exclusivitat per als llocs de treball amb funcions de metge/essa avaluador/a i de Cap Servei de l’ICAM de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques”


Des de la IAC CATAC defensem i reivindiquem retribucions dignes per a tothom sigui quina sigui la seva feina i el seu lloc de treball.


Estem d’acord doncs amb l’establiment d’un complement específic que es ratifica amb aquest acord però hem posat de manifest vàries qüestions. Per una banda que deixa fora el personal administratiu i tècnic que es queda sense augment retributiu essent personal de la mateixa unitat. Per altra banda que l’argument justificatiu que dona l’administració per proposar aquest augment “perquè no marxi personal qualificat” amaga un problema organitzatiu més de fons, ja que una bona organització i la cura de les treballadores també milloria les condicions treball. I, finalment, que la literalitat de l’acord diu “se sol·licita l’inici de les negociacions corresponents en el sí de la Mesa Sectorial” però no es parla -i per tant queden a l’aire- de terminis quan seran efectius aquests augments retributius.Ratificació de la “Proposta d’acord del Grup de treball de l’àmbit penitenciari depenent de la Mesa Sectorial de Negociació de personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya en relació amb la integració de la partida pressupostària del Programa de Rendiment Professional (PRP) al complement específic del personal de l’àmbit penitenciari”


Com a membres del Grup de treball IAC CATAC hem signat aquesta proposta d’acord d’integració del PRP al complement específic.


L’administració informa que l’abonament d’aquest complement es preveu en la nòmina de setembre de 2022 amb efectes retroactius de gener 2022 i que es pagarà d’ofici també i proporcionalment a les treballadores que hagin causat baixa i deixat l’activitat laboral entre gener i setembre, per exemple per jubilació.


Queda pendent de calcular com afectarà a les retribucions de les treballadores en segona activitat.Problemes en les jornades i horaris al Cos de Bombers i Bomberes: guàrdies localitzades, hores extres i app d’activació de bombers voluntaris


Les guàrdies localitzades generen hores extres i de facto una mateixa persona en dos llocs de treball -el propi i el de la guàrdia localitzada-. Les hores extres són un problema endèmic al cos de bombers que des la IAC CATAC i tots els sindicats hem denunciat abastament i la mateixa administració ha reconegut, però en lloc de posar-hi solucions encara creix més. És urgent i crucial solucionar ja aquest tema i reduir d’una vegada el volum d’hores extraordinàries que es generen al cos de bombers.


La promesa d’augment d’efectius amb el pla 2020-2025 ja neix insuficient i no entenem com l’administració diu que tot i la urgència farà les incorporacions de plantilla de forma “progressiva perquè ho volen fer bé”.


L’accés compartit de bombers professionals a l’app que es va crear per saber quants bombers voluntaris disponibles hi ha en cada moment i poder activar-los demostra un cop més que la relació laboral entre els dos col·lectius no està ben regulada i genera problemes i riscos laborals. Calen solucions.Cos d’Agents Rurals (CAR): acord de condicions laborals, necessitat de modificació de les taules retributives i de la RLT i problemàtica en l’ocupació de càrrecs de comandament


a) Acord de condicions laborals:


Des de la IAC CATAC tot i considerar que hi han molts aspectes a millorar no vam considerar oportú denunciar l'Acord en aquests moments, però si vam proposar un seguit de punts que es podrien negociar sense necessitat de denunciar al no contradir l'acordat. No vam rebre cap resposta al respecte des de la Direcció General.


L'Acord es va denunciar per part d’un sindicat el 30/05/22 i fins ara la part social no hem rebut convocatòria per començar les negociacions tot i que la normativa marca un màxim de 30 dies... Avui a la Mesa Sectorial l'Administració ens ha comunicat que no consideren que l'Acord hagi estat denunciat perquè no hi ha quòrum entre els sindicats que van signar l'Acord en haver-ho fet només 1 dels quatre sindicats signants. Això clarament s'ho treuen de la màniga perquè textualment l'Acord en el seu article 2 diu:

“Article 2. Vigència de l’Acord

2.1 Aquest Acord tindrà vigència a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins l’1 de setembre de 2019. S’entendrà prorrogat per períodes anuals de no procedir a la seva denúncia, amb un mínim de tres mesos d’antelació a la data de caducitat.”


Tampoc han deixat clar què consideren quòrum amb la qual cosa la situació actual resulta en uns llimbs...

Tot i que la representant de la Direcció General del CAR ha manifestat que caldria un nou Acord perquè l'actual no recull la realitat actual del CAR, per altra banda l'Administració es nega a considerar-lo denunciat amb l'excusa d'un quòrum fictici però alhora ens comuniquen la seva voluntat de començar a negociar un Acord "no denunciat" a partir del setembre, un despropòsit tot plegat.


b) Modificació de les taules retributives i de la RLT:


Fa molts anys que s'haurien d'haver actualitzat les taules retributives al CAR, les actuals daten de l'octubre del 2006 i actualment pateixen diverses incongruències com per exemple que una categoria superior tingui un complement específic inferior que la categoria immediatament inferior (cas dels Agents Majors). Durant l'any passat es va iniciar la seva negociació però els/les representants dels treballadors/es no vam acceptar la proposta de l'Administració per considerar-la insuficient. Des de llavors només ens han informat que han tornat a fer una nova proposta que ha de seguir tot el procés administratiu, proposta que no ens han volgut facilitar amb l'excusa que ho faran quan ja tingui el vist i plau de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.


Avui a la Mesa ens han informat que la proposta ha estat rebutjada per excedir-se dels límits que marca la normativa actual i que l'única via serà via Llei de Pressupostos, així doncs la modificació va per llarg...


c) Ocupació de places de comandament.


També hem tractat a la Mesa que s'estan nomenant comandaments (Caps d'Àrea Bàsica) que no tenen la categoria exigida per la pròpia Llei del CAR, i en canvi paradoxalment no s'ofereixen aquests càrrecs als companys/es que des de l'any passat van obtenir la categoria de sotsinspector/a. Hem demanat el motiu pel qual no s'han ofert els càrrecs de confiança de Cap d'Àrea Regional que actualment estan en funcions als nous sotsinpectors/es. En tots dos casos la Direcció General del CAR s'escuda en el fet que no poden oferir una plaça de categoria de sotsinspector/a perquè no està recollida en la RLT actual, i també afirmen que no poden modificar la RLT si primer no es modifiquen les Taules Retributives.


La realitat és que si hi hagués voluntat podrien modificar la RLT amb caràcter d'urgència i així donar compliment a la Llei del CAR.Eliminació de la restricció dels 6 mesos per poder moure’s de lloc pel personal funcionari interí i personal contractat temporal segons l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017


Des de la IAC CATAC demanem l’eliminació de la restricció dels 6 mesos per poder moure’s de lloc pel personal funcionari interí i contractat temporal. Tota la part sindical hi està d’acord.


FP al·lega el manteniment d’aquesta restricció per mantenir l'estabilitat de les plantilles i d'evitar la fuita de coneixements abans dels 6 mesos. Ha matisat però que dins del mateix departament no aplica la restricció. Res ha comentat FP que l’estabilitat de plantilles precisament no és un punt fort de la nostra administració, i per això ens veiem ara immerses en un procés d’estabilització extraordinari, per la incompetència de l’Administració durant molts anys de no fer les coses bé i tenir plantilles estables ....Criteris d’autorització dels dies de teletreball per part de la unitat directiva on es presta servei i de renovació de sol·licituds de teletreball. Dies de teletreball al DA.


a) Criteris d’autorització dels dies de teletreball:


Hi ha situacions de vulnerabilitat, situacions en què la persona treballadora ha de tenir de cura de persones a càrrec amb una salut greu, que es veurien afavorides amb l'ampliació de dies de teletreball per part de la persona treballadora. Coneixem peticions en aquest sentit amb informes favorables per part dels/les caps d'unitat. Però ens trobem que quan s'arriba a l'estadi de Recursos Humans són tombades, sense més justificació que el fet que un motiu de conciliació no és motiu per optar al teletreball.


Des de la IAC CATAC no hi estem d'acord. Demanem que es revisin els criteris. Reiterem la nostra demanda de renegociar la normativa de teletreball. Creiem que un motiu de conciliació ha de donar dret a teletreballar. Parlem de situacions d'especial gravetat. I si la unitat no hi posa impediment, on està el problema? Demanem que s'atenguin les situacions de vulnerabilitat, que quedi recollit d'alguna manera, que hi hagi receptivitat per part de les secretaries generals davant de realitats excepcionals.


Mentre no aconseguim renegociar el Decret de teletreball vigent, que ja va néixer obsolet i caducat, demanem que es convoqui amb urgència la Comissió de seguiment de l'Acord de teletreball per parlar d'aquest aspecte i altres, que no s'ha reunit des que va entrar en vigor el Decret de teletreball, a l'agost del 2020, perquè Funció Pública no l'ha convocat.


Demanem també es convoqui el Grup de treball de conciliació per tractar abastament les qüestions de conciliació i teletreball.


b) Criteris de renovació de sol·licituds de teletreball


Ara mateix normativament FP ens diu que estem entre el Decret de teletreball i la darrera instrucció vigent. Des de la IAC CATAC hem expressat que si no hi ha modificacions de les necessitats del servei cal que es donin per renovades les autoritzacions de teletreball. No hem obtingut resposta.


c) Dies de teletreball al DA


Des de la IAC CATAC no estem d'acord en com s'estan calculant els dos anys amb un dia addicional de teletreball al DA, perquè FP té en compte la finalització física del trasllat i no pas quan deixen de tenir efecte les instruccions que han regulat els plans de contingència i la reincorporació progressiva als llocs de treball arran de la crisi sanitària, com ho entenem nosaltres. És indignant i no és de rebut l’enrocament de FP en voler aplicar que el termini de 2 anys de 3 dies de teletreball al DA acabi a 1 d’octubre.Compensació horària pels dissabtes festius de l’any 2022


Cada any tenim la mateixa història. Tot i conèixer a principis d’any el calendari laboral previst i els dissabtes festius, FP es nega a abordar la negociació de la compensació fins al darrer trimestre de l’any. Enguany ja ens han dit que potser ho posin a l’ordre del dia de la mesa de setembre o octubre.


Des de la IAC CATAC ja hem dit abastament que és indignant que al novembre ens afegeixin unes hores d’AP que caducaran a 31 de desembre.
Compensació horària dels dies 24 i 31 de desembre que enguany cauen en dissabte


Enguany el 24 i el 31 de desembre cauen en dissabte i segons el vigent Decret de jornada i horaris:

“14.2. Durant els dies 24 i 31 de desembre (...) només s’han de mantenir els serveis essencials que determinin els secretaris i secretàries general de cada departament dins el seu àmbit competencial. Aquests dies (...) tenen caràcter de no recuperables i, si coincideixen amb dissabte, diumenge o festiu, la Direcció General de Funció Pública ha de dictar les instruccions oportunes a l’efecte de compensació horària”

En aquest sentit des de la IAC CATAC hem preguntat quina serà aquesta “compensació horària” i si es negociarà amb la part sindical. Des de la IAC CATAC demanem que les 14 h laborables d’aquest dos dies siguin incorporades al més aviat possible com a AP per tal que les persones es puguin organitzar amb temps. No tenim resposta.Recuperació de l’excedència voluntària amb reserva de lloc (Decret Llei 5/2012).


Des de la IAC CATAC hem demanat negociar la recuperació de l’excedència voluntària amb reserva de lloc que s’establia en l’article 15 del Decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic com a “excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys.

FP ens ha dit que va ser un tema conjuntural del moment de les retallades i ha afegit que “la Mesa sectorial no és l’àmbit” on tractar-ho.Negociació del retorn de l’excedència voluntària per incompatibilitats en relació a ocupar llocs d’interinatge. Especificació dels terminis de retorn


Davant d’aquesta petició que hem fet des de IAC CATAC, FP ens diu que si a alguna persona treballadora la fan fora abans dels 2 anys, li faran un certificat de no poder reingressar per poder cobrar atur.

Σχόλια


bottom of page