top of page

REUNIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL D’IAC-CATAC AMB EL DIRECTOR DEL SOCEl passat dimecres, 18 de maig la Secció S. d’IAC-CATAC vam mantenir una reunió amb el Director del SOC i la Subdirecció de RRHH. Ha estat una reunió per traslladar als màxims responsables d’aquest organisme el pesar del personal, la carència de recursos i com aquesta situació està afectant a la salut de moltes treballadores i treballadors.


La precarietat que pateix el SOC des de gairebé la seva creació, no es pot mantenir per més temps.


Hem traslladat:


- La manca de personal a gairebé tots els serveis amb unes plantilles desequilibrades a moltes unitats, (cal recordar que a la darrera reestructuració es van desfer de places base, han rebaixat a comandaments intermitjos per tot plegat augmentar el nombre d’alts directius.)


- La manca d’alternatives que permetin la contractació de personal temporal als Cifos, el que suposarà tornar als centres buits i personal sense feina.


- Els locals que no reuneixen condicions de salut amb continues denúncies a la Inspecció i portem anys cercant una solució per a diferents Ots.


- Tasques per sobre de les reconegudes i retribuïdes a tots els serveis.


- Autoaprenentatge accelerat en noves tecnologies i teletreball.


- Retard en la cobertura de vacants i baixes per IT.


- Manca d’opcions per a la promoció.

Li hem traslladat al Director que el personal se sent cansat i hi ha molta gent al límit. No sentim el recolzament i reconeixement que mereixem, tot el contrari, cada vegada ens sentim més vigilats i més controlats.


El reconeixement general al SOC per la feina feta no es trasllada en cap millora per al personal tot i que l’aplantillament del personal de programes és una bona notícia que desitgem que finalitzi amb l’estabilitat de totes les persones que actualment ocupen aquestes places.


No hem pogut sinó reclamar:


-Que des del Consell del SOC, el Departament i el Govern la dotació pressupostària suficient per atendre la cartera de serveis amb dignitat.


-Que es doti al SOC de la tecnologia necessària per discriminar la feina que ens pertoca i derivar trucades als serveis on s’ha d’atendre. Problemes de cobraments i d’atenció social corresponen considerem al SEPE i serveis socials.


-Que el personal sigui al grup que li correspon per les funcions que assumeix a la feina. S’ha d’eliminar el grup C2 que ha de passar al C1, gran part del personal del grup A2 ha de passar al A1 donat que les tasques fetes no es diferencien.


-Dotar totes les unitats d’una estructura de comandaments que permetin assumir responsabilitats quan els caps no hi són però amb el reconeixement i retribució que pertoca.


-Protegir al personal davant els possibles riscos derivats de la pressió constant, la necessitat d’autoformació accelerada i l’atenció telemàtica.


-Aplicar amb més cura que mai la normativa de salut laboral. S’ha de vigilar els nous riscos sobrevinguts, com el dret a la desconnexió, el dret als descans en el teletreball. Calen protocols de com actuar en situacions d’atenció telemàtica.


Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia


Artículo 15. Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia.

Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.


Artículo 16. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.

1. La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada.”


IAC-CATAC La teva eina!!!

Comments


bottom of page