top of page

Ajuntament Barberà del Vallès - Fundació Barberà Promoció

secció sindical de IAC-CATAC

La Secció sindical de Barberà del Vallès de la IAC-CATAC es va constituir el 24 de gener de 2018.

 

Està formada per treballadores i treballadors de la Fundació Barberà Promoció, que és una fundació pública que depèn de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i té l’objectiu d’impulsar la promoció econòmica i social del municipi.

 

La Fundació Barberà Promoció va néixer l’any 1998.

Fins el 1998, la tasca de promoció econòmica i social es feia des de l’empresa municipal AISA – Actividades Integradas, SA, on hi estaven contractades les persones que després van passar a ser personal de la Fundació Barberà Promoció, mantenint-los-hi l’antiguitat que  tenien del seu treball a AISA, que paral·lelament continua existint.

 

Des d’ençà, la tasca de promoció econòmica i social del municipi s’ha anat estructurant en dues entitats diferenciades que es troben sota la responsabilitat de la Regidoria de l’Ajuntament que se n’ocupa:

 

Els conveni d’ambdós entitats és el d’Oficines i Despatxos, tot i que les persones treballadores han manifestat, moltes vegades,  que aquest conveni no representa la tasca que desenvolupen les entitats.

Les persones treballadores de la Fundació Barberà Promoció, des de fa molts anys, han tingut la voluntat de ser un equip actiu per tal de participar en definir els seus drets i deures laborals, així com promoure tenir un conveni que representi la tasca que fa l’entitat. Degut a que no existia a l’entitat cap cultura prèvia real d'activitat sindical, s’ha fet molt difícil tirar-ho endavant.

El 2009 un grup de treballadores i treballadors, davant una modificació que es fa de la Normativa interna,  inicien accions i presenten un document per negociar amb l’empresa millors condicions laborals, però no se’ns dóna resposta.  

El 2013, de nou, s’inicien accions per parlar amb els i les responsables polítics de l’entitat, però tampoc se’ns dóna resposta.  

És a desembre de 2016 que finalment ens organitzem i ens constituïm com a grup que anomenem TSOM – Treballadores del Servei Ocupació Municipal - .

Finalment el desembre de 2017, fem eleccions sindicals i tenim un equip de 3 delegats de personal i 1 LOLS, tot creant la Secció Sindical de Barberà del Vallès de la IAC-CATAC al gener de 2018.

Els trets característics de TSOM és que aposti i potenciï:

 • accions solidàries.

 • accions d’igualtat, integració social i millora de l’ocupabilitat.

 • accions que assegurin condicions laborals justes i saludables.

En la primera assemblea general, el 14 de febrer de 2018, la Secció Sindical de Barberà del Vallès de la IAC-CATAC:

 • Presenta les persones Delegades de personal de la Fundació Barberà Promoció i el LOLS de la secció sindical.

 • Informa del funcionament assembleari de TSOM.

 • Comunica l’inici de contacte amb l’empresa pels temes bàsics de Prevenció de riscos laborals, Pla de formació, Protocol d’assetjament, Relació de llocs de treball.

 • Exposa i aprova els objectius a treballar des de TSOM.

Els objectius de TSOM són:

   1.- Establir mecanismes amb l’entitat per augmentar l’estabilitat        

        contractual i reduir la rotació laboral:

 • Defensar la reducció de la temporalitat i la rotació dels llocs de treball.

 • En cas de no poder-se augmentar els llocs de treball fixes, cercar i defensar fórmules que incrementin l’estabilitat i redueixin la rotació. Aquesta fa perdre a persones amb talent i formades que arriben a l’entitat i va en contra de l’efectivitat i bon servei a la ciutadania, i en contra de la salut laboral dels llocs de treball estables pel canvi continu de personal.

 • Aconseguir acordar que es generalitzi, com a primer pas, la contractació per tres anys, en lloc dels dos anys.

 • Que puntuï específicament en els processos de selecció l’experiència en el propi servei i/o entitat.

  

   2.- Aconseguir que l’entitat defineixi la Relació de Llocs de Treball (RLT):

La RLT no és només un objectiu, per llei s’hauria de realitzar i fer transparent:

 • Article 9.1.d de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa: La informació relativa a l’organització institucional i l’estructura administrativa que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure la denominació dels llocs de treball, les característiques, requisits, funcions, atribucions, comeses.

 • Cal realitzar una valoració dels llocs de treball i establir el reconeixement de les funcions dels llocs de treball.

   3.- Aconseguir l’adhesió al conveni de personal laboral de 

        l’Ajuntament de Barberà del Vallès i, en l’itinerari d’aquest objectiu,

       aconseguir la remunicipalització dels serveis que presta Fundació

       Barberà Promoció.

Equiparació del Conveni de les persones treballadores de la Fundació Barberà Promoció amb el personal laboral de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Per què?

 • El personal de la Fundació Barberà Promoció no se sent representat pel conveni d’Oficines i Despatxos.

 • Considerem que els serveis ocupacionals que presta la Fundació Barberà Promoció són serveis municipals, el conveni de l’entitat ha de tendir al de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

 • Equiparació de conveni inclou l’equiparació de salaris, actualment inferiors en tots els grups professionals, i inclou l’equiparació dels complements per antiguitat, actualment nuls a l’entitat.

 • Que en possibles processos de creació de llocs de treball municipals per part de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, relacionats amb els de Barberà Promoció, sigui aquesta o encara no una empresa municipal, es puntuï específicament l’experiència laboral a l’administració local de Barberà del Vallès.

Remunicipalització dels serveis que presta la Fundació Barberà Promoció  i que el personal sigui considerat treballadors/es municipals a tots els efectes.

Per què REmunicipalització ?

 • Els serveis que actualment presta Fundació Barberà Promoció ja eren serveis municipals i es prestaven des de l’empresa municipal AISA fins 1998, en què es crea la Fundació Barberà Promoció.

 • A la majoria de municipis, els serveis que ofereix la Fundació Barberà Promoció s’ofereixen dins de l’Ajuntament corresponent o mitjançant una empresa municipal. De fet, de 38 municipis similars en dimensió a Barberà del Vallès o de la comarca, la majoria de serveis d’Ocupació es presten directament des de l’Ajuntament i en pocs casos d’una empresa municipal. Només en un cas el presta una Fundació: a Barberà. El Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 inclou en el seu punt 2.6. del seu programa un “Pla de remunicipalització de serveis públics municipals”.

 • Assegurar els serveis de l’àmbit de “l’Ocupació” que s’ofereixen a la ciutadania.

 • Els processos de contractació pública i la fiscalització apliquen cada cop més a l’entitat de la mateixa manera com a l’Ajuntament. Per què una Fundació, doncs?

Veure document de treball en relació 

bottom of page