top of page

FAQS


El dia 8 de setembre s’han publicat els llistats provisionals de valoració de mèrits de les convocatòries 300, personal funcionari; i 400, personal laboral. Així doncs comença el període de 10 hàbils per a presentar al·legacions als mèrits individuals o per a completar la documentació requerida. Aquest període finalitza el dia 22 de setembre de 2022.


Cal tenir en compte que només s’admeten els escrits d’esmena i la documentació a través d’aquest canal:


MOLT IMPORTANT:

Tal com diu la publicació a l’e-tauler de les qualificacions cal repassar les puntuacions dels barems, que siguin correctes (experiència, ACTIC, català, i haver superat l’oposició anterior al mateix cos). També cal comprovar que no hi hagi cap incidència en el pagament de la taxa d’inscripció, això vol dir que consti PM, PI o PE a la casella de taxa:

PM, PI o PE, rebran un requeriment de pagament, amb avís a través del correu electrònic que van indicar en la seva sol·licitud de participació, i accessible a través del mateix tràmit pel qual la van presentar. Per a pagar la taxa o bé aportar la documentació acreditativa que falti PC: Pagament Correcte.

PE: No es pot verificar exempció i bonificació.

PI: No es pot verificar pagament complet de la taxa i/o la situació que dona dret a la bonificació.

PM: No es pot verificar el pagament de la taxa.


El fet de no corregir-ho comporta l’exclusió del concurs de mèrits!Pel que fa al requisit del català, les persones que tinguin marcada NO, tenen 10 dies hàbils han presentar la documentació acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana exigit, inclosa la possibilitat d’aportar un certificat del departament corresponent. En aquest cas, les persones que no aportin tal documentació seran convocades a l’examen de català com a requisit.Funció Pública ha habilitat un FAQS sobre la valoració provisional de mèrits:


Preguntes freqüents:


Consulta els acords del Tribunal Qualificador i l'Òrgan Tècnic de Selecció:

Pots presentar l’al·legació corresponent mitjançant el formulari Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius al procés de selecció

· Aquest és l'únic canal habilitat per poder fer al·legacions. No s’acceptaran al·legacions que no siguin presentades mitjançant aquest canal electrònic.

· Recorda que el termini establert per al·legar és de 10 dies hàbils a comptar des de la publicació d'aquest Acord, és a dir, del 09.09.2022 al 22.09.2022.


Per presentar al·legacions cal que disposis d’identificació digital.

Si disposes d'idCAT Mòbil o certificat digital, accedeix seleccionant “Accedeix amb identificació digital.

A continuació, s’obrirà una nova pantalla. Si tens un idCAT Mòbil (opció recomanada) només hauràs d’emplenar el teu NIF i el teu número de mòbil i clicar sobre el botó “Utilitza el meu idCAT Mòbil”.

En canvi, si vols fer servir algun dels teus certificats digitals o el sistema Cl@ve, caldrà que seleccionis l’opció corresponent a la part de sota de la pantalla.

Si has fet servir l’opció de l’idCAT Mòbil rebràs un SMS amb una contrasenya. Tingues en compte que pot trigar una estona.

Verifica la contrasenya introduint-la en la finestra que apareix.

Ja estàs a dins del formulari i pots començar a emplenar-lo. Veuràs que algunes de les teves dades personals ja estan preemplenades pel fet d’haver accedit amb la teva identificació digital.


Hauràs de presentar un formulari per a cada cos, escala o especialitat funcionarial, o bé categoria professional laboral respecte de la qual vulguis presentar al·legacions.


Indica la informació requerida en els següents apartats del formulari:

Codi personal: Dades de la sol·licitud

. Tipus de tramesa Assenyala l'opció "Acreditació de mèrits" . Sol·licito Exposa el motiu de l'al·legació i indica la documentació justificativa que demanes que es tingui en compte. Dades de la inscripció al procés selectiu

. Número de registre de la convocatòria - Indica el núm. 300 si es tracta de la convocatòria de personal funcionari - O el núm. 400 si es tracta de la convocatòria de personal laboral . Número de codi de tràmit de procés selectiu - Indica el número de codi de tràmit que, per a cada procés selectiu de les convocatòries amb núm. de registre 300 (personal funcionari) o 400 (personal laboral), s’assenyala en el respectiu Acord de valoració provisional de mèrits de cadascuna d’aquestes convocatòries, que trobaràs publicat en el llistat a la vora del teu nom. Per exemple:

. Si participo en la convocatòria de personal funcionari, i en concret, en el procés de selecció del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arquitectura (grup A, subgrup A1), he d'indicar: - Convocatòria: 300 - Codi de tràmit/procés de selecció: 301 Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, arquitectura (grup A, subgrup A1)

. Si participo en la convocatòria de personal laboral, i en concret, en el procés de selecció de la categoria laboral A1 Antropòleg/a, he d'indicar: - Convocatòria: 400 - Codi de tràmit/procés de selecció: 401 Categoria laboral A1 Antropòleg/a

. Codi ID del tràmit de la sol·licitud d’admissió presentada - Has de presentar un formulari per a cada cos o categoria. - En el formulari caldrà que indiquis el número de codi de tràmit de la sol·licitud d'admissió presentada, que trobaràs a la teva Àrea privada.

Documentació annexa - Adjunta la documentació justificativa en els formats que indica el formulari. - Si la documentació que vols al·legar com a mèrits fa referència a diversos documents, unifica-la en únic fitxer en format PDF o ZIP i adjunta'l a la casella corresponent. Pots consultar l'apartat "Com adjunto més d'un document en el mateix mèrit?"


Si has d'acreditar el requisit de coneixements de llengua catalana que estableix el punt 2.5 de la base comuna de la convocatòria, assenyala la següent informació a l'apartat del formulari corresponent i adjunta-hi el certificat.

Recorda també que pots aportar un certificat de català emès pel teu Departament.

Tipus de tramesa

. Acreditació del nivell de català


Consulta els acords del Tribunal Qualificador i l'Òrgan Tècnic de Selecció:

Veuràs que indiquen el contingut següent:

"Les persones aspirants respecte de les quals s’indica les sigles PE, PI o PM, segons la llegenda que consta a l’annex 3, rebran un requeriment de pagament, amb avís a través del correu electrònic que van indicar en la seva sol·licitud de participació, i accessible a través del mateix tràmit pel qual la van presentar.

A aquest efecte, aquestes persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils (fins el 22 de setembre), a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Acord a l’e-Tauler, per: - atendre aquest requeriment i, per tant, dur a terme el pagament corresponent en línia, amb targeta bancària VISA o MASTERCARD de qualsevol entitat; - o bé, presentar la documentació acreditativa dels supòsits d’exempció o bonificació, a través del tràmit electrònic: Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

Les persones aspirants que no atenguin aquest requeriment de pagament o no presentin la documentació acreditativa dels supòsits d’exempció o bonificació, quedaran excloses respecte del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació, en els termes previstos en les bases comunes 2.8, 4 i 11 de la convocatòria".


Qualsevol dubte, ens el podeu fer arribar a sindicat@catac.cat


Comments


bottom of page