top of page

Barems Concurs-Oposició Personal Funcionari Interí


ACORD DELS BAREMS PER A L’OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ


Hem arribat a un acord amb Funció Pública sobre els barems de la fase del concurs-oposició d’estabilització marcada per la Llei 20/21. Per posar en antecedents el passat, mes juliol del 2021 els sindicats CCOO, UGT i CSIF van signar un acord amb el govern de l’estat d’espanyol per convocar oposicions d’estabilització, es va plasmar en el RD 14/21, l’Icetazo, que a banda modificava l’article 10 de l’EBEP fixant el termini màxim d’interinatge a tres anys. Va ser gràcies les mobilitzacions, a la convocatòria de dues vagues i a les negociacions que es va aconseguir la modificació d’aquest Reial Decret i es va traduir en la Llei 20/21. Que tot i no ser la Llei que volíem, va introduir el concurs de mèrits excepcional amparat per l’article 61.6 de l’EBEP. La pròpia llei d’estabilització fixa que després de la convocatòria del concurs de mèrits per a places ocupades temporalment amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, s’ha de convocar un concurs-oposició per a les places ocupades temporalment fins a 31 de desembre de 2020.


És per tot això que hem estat negociant, dins els marges que deixava la Llei 20/21, les condicions més òptimes per a l’estabilització. Partint de la base de les negociacions del concurs de mèrits on l’experiència és el mèrit principal i on la IAC hi ha tingut un paper fonamental portant el pes de les negociacions que partien d’un 40% experiència per part de l’Administració i que, finalment, es va acordar un 60%. Sent de les poques grans administracions que ho apliquen així. Cal recordar que la negociació que s’ha fet a Madrid del concurs de mèrits de docents la va portar CCOO i UGT, entre altres sindicats estatals espanyols, i va acabar amb prop d’un 40% d’experiència.


Així els barems del concurs-oposició queden amb la proporció 60% fase oposició, 40% fase concurs, tal com marca l’article 2.4 de la Llei 20/21: “[...]el sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total”.

Des de la IAC hem aconseguit que aquests barems siguin similars al concurs de mèrits que ha marcat el camí, dins les possibilitats de la Llei 20/21, més òptim per a l’estabilització de les persones amb més antiguitat. Cal recordar que tant el RD 14/21 com la Llei 20/21 parla de places i mai de les persones en abús de temporalitat, que per negligència de les administracions han vist com es convertien en personal en frau de llei pel que fa al règim de contractació. Per això diem que la Llei 20/21 no és la que voldríem.


CRITERIS DE DESEMPAT:

A) Trobar-se en servei actiu o en les següents situacions assimilades, en el mateix cos, escala, especialitat funcionarial objecte de la convocatòria:

a. Excedències derivades de la Llei 8/06 de conciliació (excedència voluntària per a tenir cura de fill/a, excedència voluntària per a tenir cura de familiars, excedència voluntària per al manteniment de la convivència i excedència voluntària per violència de gènere).

b. Excedència per raó de violència terrorista.

c. Excedència forçosa.

d. Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

B) Major temps de serveis prestats en llocs de treball del mateix cos, escala o especialitat funcionarial objecte de la convocatòria, computant, a l’efecte, tots els dies de prestació de serveis. C) Major puntuació en el mèrit de serveis prestats en l’Administració de la Generalitat. D) Major puntuació en la fase d’oposició. E) Cas de mantenir-se l’empat, aquest es resoldrà mitjançant la realització d’una prova complementària per part del tribunal qualificador o l’òrgan tècnic de selecció.


El concurs d’oposició d’estabilització es publicarà probablement al novembre i hi haurà un període d’inscripció de 20 dies hàbils. Sobretot cal tenir en compte la clàusula de l’article 2.6 de la Llei 20/21: La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso”.


Els exàmens estan previstos fer-los abans de l’estiu del 2023. Seran dos exàmens tipus test, no eliminatoris entres ells, però s’han de treure un mínim de 30 punts entre tots dos per a passar a la fase de concurs.


Les places convocades són les que es van publicar a l’oferta públicaEls temaris es poden trobar aquí, i en breu publicarem al web de la IAC-CATAC la relació de tots els temaris.


Pel que fa al cos subaltern, la IAC ha demanat places per al concurs oposició d’aquest cos. S’està estudiant com fer-ho.


Les que hi som, ens quedemComments


bottom of page