top of page

FORMULARIS

Conceptes bàsics

Permís: Autorització administrativa retribuïda del lloc de treball per causa degudament justificada en termes previstos legalment.

Llicència: Concessió graciable i discrecional de l'Administració que permet l'absència del lloc de treball en determinats supòsits, i sempre que concorrin determinades circumstàncies, amb o sense efectes retribuïts segons els casos.

Absència: Situació que es produeix quan el personal afectat no es troba present en el seu lloc de treball per un període generalment igual o superior a un dia per un dels motius que s'esmenten a continuació i que comporta la necessitat de justificació corresponent i la d'autorització prèvia de l'òrgan administratiu competent en matèria de personal.
Motius:

Accident no laboral  - Malaltia sense baixa mèdica  - Accident laboral sense baixa mèdica  - Naixement per fill prematur o hospitalitzat després del part  - Compensació d'hores  - Descans per dia festiu  - Absència per risc laboral

Grau de consanguinitat: assegura't del grau en aquest gràfic

formularis permisos, llicències i absències

 

1.Formulari permís per matrimoni ­­___informació

2.Formulari permís per inici de convivència ­­___instrucció

3.Formulari permís per atendre fills prematurs ­­___instrucció

4.Formulari permís per  naixement d'un fill ­­___instrucció

5.Formulari permís per adopció o acolliment ­­___instrucció

6.Formulari permís per maternitat ­­___instrucció

7.Formulari permís paternitat ­­___instrucció

8.Formulari permís per alletament ­­___instrucció

9.Formulari permís prenatal ­­___instrucció

10.Formulari permís per matrimoni d'un familiars fins a 2n grau  de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

11.Formulari permís per accident greu d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

12.Formulari permís per hospitalització d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

13.Formulari permís per malaltia greu d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

14.Formulari permís per mort d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

15.Formulari permís sense retribució per atendre un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat ­­___instrucció

16.Formulari permís per dones víctimes de violència de gènere ­­___instrucció

17.Formulari permís Flexibilitat horària per a dones víctimes de violència de gènere ­­___instrucció

18.Formulari flexibilitat horària recuperable

19.Formulari per atendre fills discapacitats

20.Formulari permís assumptes personals ­­___instrucció

21.Formulari permís compensació  festius ­­___instrucció

22.Formulari permís per deure inexcusable ­­___instrucció

23.Formulari permís per assistir a proves definitives alliberatòries ­­___instrucció

24.Formulari permís per assistir exàmens finals en centres oficials ___instrucció

25.Formulari autorització formació ___instrucció

26.Formulari permís trasllat de domicili ___instrucció

27.Formulari permís reducció per tenir un fill menor de 6 anys ­­___instrucció

28.Comunicat d'accident de treball

29.Sol·licitud adaptació lloc de treball

bottom of page