top of page

Acord drets sexuals i reproductius


ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓ AMB MESURES VINCULADES ALS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS.


Les conselleres Vilagrà i Verge han presentat avui, a la Mesa General de Negociació dels Empleats/des Públics, mesures relacionades amb la pèrdua gestacional i amb la menstruació o climateri amb afectació a la salut. Accions d’acompanyament, segons comunicat de premsa. Nosaltres les definim com a minúcies i hem estat fent propostes fins al darrer moment, propostes de millora.

PERMÍS PER DOL GESTACIONAL


“En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora o, en el seu cas, un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, podran disposar d’un permís de 3 dies hàbils per contribuir a la recuperació del procés de dos, en el marc dels deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.


La IAC fa temps va demanar un permís perinatal de 30 dies per als avortaments previs als 180 dies. Això seria un veritable acompanyament. Una vegada més, es minimitzen els processos de dol en un país on les unions estables de parella es premien amb quinze dies de permís.

FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE PER MENSTRUACIÓ O CLIMATERI AMB AFECTACIÓ A LA SALUT


“En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, les persones afectades podran absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals. En el cas dels col·lectius de torns de treball, la flexibilitat horària serà de la durada del torn de treball.

La comunicació de la disposició d’aquesta flexibilitat s’haurà de realitzar el més aviat possible al/a la cap de la unitat on prestin serveis, i s’haurà de recuperar en el termini de 4 mesos posteriors.

La recuperació d’aquestes hores s’hauran de fer en fraccions mínimes de 30 minuts i en condicions d’homogeneïtat, sense perjudici de l’acord entre la persona treballadora i l’Administració. En cas que no s’assoleixi un acord, la recuperació es realitzarà en condicions d’homogeneïtat. La recuperació s’haurà de realitzar mitjançant la mateixa modalitat de prestació de serveis que corresponia a les hores d’absència.

Les absències que es produeixin per aquest motiu s’hauran de justificar mitjançant una declaració responsable que es tramitarà de manera telemàtica.

Aquestes mesures seran objecte de revisió en cas que s’aprovi una modificació legislativa que afecti a les mateixes o en el marc de la negociació col·lectiva.


En el supòsit de menstruació o climateri amb afectació a la salut, les persones afectades podran absentar-se durant un màxim de vuit hores mensuals. Això sí, hauran de recuperar aquestes hores en un termini de 4 mesos. Què ens estan oferint? Que fem una pausa, però que complim amb el nostre horari. Quina diferència hi ha entre aquestes 8 hores i les 25 hores anuals en jornada ordinària de flexibilitat horària recuperable sense justificació? Que en el primer cas no estan subjectes a les necessitats del servei, però n’has d’explicar el motiu.

Malgrat totes aquestes consideracions i després de fer propostes demanant ampliar el nombre de dies, i que les hores per menstruació o climateri no siguin recuperables, hem aconseguit millorar l’Acord, encara que no substancialment.


Però tot i això, tenint en compte el marc general de caràcter bàsic que tenim, i la situació actual, IAC hem signat aquest Acord, perquè és important anar avançant i instaurar un canvi de cultura que hem d’impulsar des del sindicat feminista que som.


Aquest Acord serà efectiu quan es faci l’Acord de Govern corresponent.


A banda d’aquestes mesures, que l’administració ha volgut portar a la Mesa General perquè segurament és un moment propici per publicitar-les, la IAC venim demanant des de fa temps, entre altres coses:


·La jornada setmanal de 35 hores.

·La restitució de la reducció d’1/3 de la jornada per cura de criatura, amb opció a compactar-la, durant el primer any amb el 100% de les retribucions. I l’ampliació de la mesura per la cura d’ascendents.

·L’increment de 12 a 14 anys de l’edat del/la menor per al gaudiment de les diferents mesures de conciliació per tenir-ne cura.

·L’aplicació efectiva del permís retribuït a partir de la setmana 37 de gestació previst a la disposició addicional setzena del TREBEP.

·La recuperació dels 3 dies d’assumptes personals que ens van retallar el 2012

·La renegociació de la Llei de conciliació 8/2006 i de la normativa de jornada i horaris.

·L’ampliació de les 15 hores per absències per motius de salut.

·L’ampliació a 50 hores anuals de la flexibilitat horària recuperable per assumptes personals sense justificació.

·L’opció de començar la jornada diària a les 7 hores.

·Reduir la permanència obligada per sota de les 5 hores.

·La consideració de deure inexcusable l’acompanyament a visites mèdiques, la cura per malaltia i les reunions de tutoria de familiars a càrrec.

·La descompactació per hores dels permisos per mort, accident, malaltia greu d’un familiar i hospitalització d’un familiar.

·La restitució i la negociació de criteris del Fons d’Acció Social (FAS).

·La jubilació anticipada del personal funcionari.


Parlem d’acompanyament i de conciliació personal i familiar? Fem una passa real en aquest sentit.
Comentarios


bottom of page