top of page

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 2022


El 17 d’octubre s’inicia el període d’autoavaluació de competències per tal de donar compliment a la distribució del complement de productivitat. Tal com ja vam explicar al gener, IAC-CATAC no vam signar l’acord per avaluar les competències perquè trobem que és una presa de pèl que s’hagi de fer pel sistema d’autoavaluació. Sobretot perquè la pròpia EBEP en el seu article 53.1.10, ja diu que el personal de l’Administració ha de complir amb diligència les tasques que li corresponguin o l’encomanin. El fet que sigui una autoavaluació, i que sigui el superior jeràrquic qui complementi l’avaluació dista molt de ser una avaluació amb criteris objectius.


Des de IAC-CATAC sempre hem demanat que l’import d’aquest complement vagi directament en nòmina, ja que el compliment de la tasca a desenvolupar i els criteris “objectius” que s’avaluen són propis del deure de complir les funcions del lloc de treball. Dins aquesta suposada objectivitat que s’avalua, no hi ha uns criteris per escrit de quins són els objectius de cada unitat de l’Administració.


Si bé és cert, que s’han marcat uns conceptes (capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència, capacitat per treballar de manera autònoma i proactiva, capacitat per ajustar-se a situacions noves i canviants i capacitat per participar, col·laborar i coordinar-se activament en un equip), disten molt de ser uns criteris objectius prèviament establerts per cada unitat per a saber el grau de compliment. Així doncs, els signants de l’acord, bàsicament el que han fet ha estat introduir conceptes de l’empresa privada dins el servei públic. Tots els conceptes avaluats depenen, exclusivament, que les unitats hagin prefixat com volen que es compleixin aquestes capacitats. Sense tenir-ne constància, es deixa, exclusivament, a la valoració subjectiva del superior jeràrquic, ja que la seva opinió valorarà un 60%.


De tot això exposat, però, és important fer aquesta autoavaluació per tal de poder optar a cobrar el complement. L’autoavaluació s’ha de fer mitjançant l’ATRI. S’hi accedeix per la pestanya de “RETRIBUCIONS” i allí hi haurà l’opció: Productivitat 2022: Avaluació de Competències. Ens sortiran els quatre apartats que s’avaluen i podrem autoavaluar-nos entre una puntuació de 0 a 5, essent 5 la màxima de la competència. Fins a un màxim de 20 punts.


Funció Pública ha publicat un vídeo explicatiu de com procedir a fer-nos l’autoavaluació amb uns criteris “completament objectius”. Més endavant, un cop tinguem l’avaluació de l’avaluador disposarem de 10 dies hàbils per acceptar o rebutjar el resultat. En el cas que siguin dos avaluadors, per canvi de lloc de treball, qui la farà serà el del darrer lloc ocupat.


Tal com dèiem al gener del 2022 ho tornem a dir: el que ha de fer l’Administració és posar els mitjans i utilitzar els instruments per assolir aquest objectiu i no divagar amb ridículs sistemes i ridícules compensacions que per a l’únic que serveixen és per assolir just el contrari del que diuen pretendre. Al final el que es genera és personal dòcil i submís.コメント


bottom of page