top of page

DECRET LLEI 12/22


El 28 de setembre s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 12/22, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, tot seguit en fem un petit resum:


Aquest Decret Llei l’ha preparat Funció Pública exclusivament no fent-nos partícips de l’elaboració del mateix. Tanmateix sí que s’han tingut en compte demandes que havia fet IAC-CATAC al llarg de les reunions amb l’Administració.


En el l’article 1 del Decret Llei 12/22 s’estableix fer una promoció interna per compensar la manca de convocatòries que hi ha hagut en la darrera dècada. S’estableix que es convoquen a promoció interna el 45% del total de places convocades a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització. Això suposa unes 5.000 places entre tots els cossos i categories. Una de les demandes que va fer IAC-CATAC des de finals del 2021 és que la promoció interna es fes mitjançant un concurs de mèrits com el procés d’estabilització. En aquest sentit l’Administració no ho va acceptar i finalment hem aconseguit que la promoció interna es convoqui en els mateixos termes que el concurs-oposició d’estabilització. Això vol dir que hi haurà una reducció considerable dels temaris en tots els cossos i categories (art 1.3 Decret Llei 12/22) i una simplificació de les proves molt significativa.


En aquesta convocatòria de promoció interna hi poden participar les persones funcionàries de carrera en servei actiu que ocupen un lloc de treball des del qual promocionen o es troben en una situació administrativa amb dret a reserva de lloc de treball, que hagin accedit com a persones funcionàries de carrera mínim dos anys abans de la convocatòria (art 1.4). És important destacar que les titulacions requerides per accedir al cos C1 es poden convalidar amb deu anys de servei en el cos o escala des del qual promocionen.


L’article 1.6 compleix una demanda parcial de la IAC-CATAC i és que aquesta promoció interna requalifiqui la RLT, promocionant el lloc de treball que s’ocupa. Però només serà per a les categories del C2 al C1 i de l’A2 a l’A1, d’auxiliar a administratiu i de tècnic a tècnic superior.


Aquest Decret Llei també modifica el Decret Legislatiu 1/1997 en el sentit que les persones funcionàries en situació de serveis especials tindran una reserva de destinació de màxim sis mesos per a llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació; i per a les persones funcionàries titulars de llocs de treball proveïts pel sistema de concurs la reserva de destinació serà de quatre anys màxim (Art. 2 Decret Llei 12/22).


L’article 3 afegeix una disposició addicional al DL 1/97, concretament la trentena, que crea una borsa d’aspirants que hagin superat un procés selectiu i que no hagin obtingut plaça. Aquestes persones adquiriran la condició de funcionàries de carrera en adscripció provisional en el cas que quedés una vacant prevista a l’oferta d’ocupació pública dins els dos anys següents a la seva publicació. Aquesta també és una reivindicació històrica d’IAC-CATAC, en el sentit que les persones aprovades sense plaça quedessin en expectativa de destinació.

Això no serà aplicable als processos d’estabilització i no entrarà en vigor fins als propers processos ordinaris (Disposició Addicional Primera).


L’article 4 estableix canvis significatius en els consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat de Catalunya és positiu, però no tot el que IAC-CATAC hagués volgut.


És destacable la disposició transitòria primera que estableix que donat el caràcter excepcional dels processos d’estabilització, els primers concursos de trasllats posteriors als processos d’estabilització es realitzaran en dues fases. Una primera fase per al personal funcionari de carrera anterior als processos i una segona per les persones funcionàries estabilitzades. Donant prioritat a l’adjudicació de places definitives a les funcionàries anteriors als processos. Cal tenir en compte que donada la precipitació de la Llei 20/21 i la impossibilitat de poder haver realitzat els concursos de trasllats previs als processos extraordinaris d’estabilització, el personal funcionari actual no ha tingut l’opció que estableix la normativa de participar en un procés de provisió. IAC-CATAC hem estat reivindicant durant tots aquests anys de retallades i de congelació de processos selectius la convocatòries dels concursos de trasllats, però no ho vam aconseguir.


Des de IAC-CATAC trobem a faltar demandes que hem portat a la Mesa General de Negociació:


- L’excepcionalitat que la promoció interna del C1 a l’A2 pugui encabir les 375 persones que van aprovar la darrera promoció interna al cos administratiu i que per poc no arriben als dos anys de permanència al cos.

- L’excepcionalitat de titulació per a tots els cossos i no només pels auxiliars administratius acreditant els anys d’experiència.


Aquesta promoció interna arriba després de la insistència de la IAC-CATAC per poder-ne fer una excepcional donada la precipitació del RD 14/21, l’Icetazo, i la Llei 20/21 d’estabilització. Les persones treballadores no han de pagar la desídia de l’Administració en l’incompliment de la normativa de no convocar els processos quan pertocaven.


Des d’IAC-CATAC seguirem treballant per el respecte dels drets de tot el personal .


TOTES SOM TREBALLADORES PÚBLIQUES!!!
bottom of page