top of page

Grup de treball Mesures Conciliació MEPAG


El dimarts 25 d’octubre, vam tenir una reunió del Grup de treball de negociació de les mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida personal, familiar i laboral, que penja de la Mesa General de Negociació de l’Empleat/da Públic/a (MEPAG). Us fem un resum de les propostes presentades per la IAC, que ens heu anat traslladant, i del retorn de l’administració:


- Jornada ordinària setmanal de 35 hores, una reivindicació històrica i prioritària de la IAC: actualment s’està discutint amb el govern estatal eliminar les restriccions que impedeixen la negociació i la implantació d’una jornada laboral de 35 hores en aquelles administracions públiques que segueixen amb 37,5 hores setmanals.


- Restitució de la reducció d’un terç de la jornada amb la totalitat de la retribució per tenir cura d’una criatura durant un any un cop finit el permís per maternitat (article 24 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació, derogat per l’article 97 de la Llei 5/2012, de mesures fiscals) i ampliació d’aquesta reducció a la cura d’ascendents: Funció Pública es remet al TREBEP i manifesta que no hi ha marge per introduir una reducció de jornada per cura amb una reducció de sou bonificada; la reducció de sou ha de ser proporcional.


- Increment de l’edat del/de la menor de 12 a 14 anys per al gaudiment de les diferents mesures de cura de fill/a (la flexibilitat horària d’entrada recuperable i la reducció de jornada per cura): Funció Pública comenta que és sensible amb aquest fet i que ho estudia.


- Acumulació dels permisos per naixement i per lactància en famílies monoparentals: quant al permís per naixement, Funció Pública diu que comparteix la mesura, però que la prestació econòmica és de competència estatal, a càrrec de la Seguretat Social, i cal esperar a veure com afecta a tot l’Estat. S’està debatent l’ampliació d’aquest permís fins a 26 setmanes. Quant al permís per lactància, Funció Pública manifesta que hi està d’acord i que ho acaba d’analitzar.


- Borsa d’hores recuperables d’un 5% de la jornada anual per motius de conciliació: Funció Pública accepta implantar aquesta borsa i exposa que vol ordenar tots aquells permisos que ja venim gaudint per motius de conciliació. La IAC demanem que es deslimitin les jornades de teletreball de set hores i trenta minuts. Entenem que aquesta negociació ha d’anar en paral·lel. Volem que la dedicació horària dels dies en què es prestin serveis mitjançant el teletreball sigui equivalent a l’horari ordinari de treball presencial (amb jornades diàries totals de fins a 9 hores i 30 minuts) per facilitar la flexibilitat horària recuperable i ser congruents amb el sentit de la conciliació. També reclamem recuperar els tres dies d’assumptes propis que ens van retallar el 2012. Funció Pública ho analitzarà tot i farà una proposta global.


- Permís perinatal de 30 dies per als avortaments previs als 180 dies: Funció Pública expressa que ja hem pactat el permís de tres dies hàbils per dol gestacional i que la incapacitat temporal cobreix més temps. La IAC considerem que aquest permís i el permís per mort de familiar són insuficients. A partir del tercer dia, doncs, seguim traspassant la gestió del dol a la bossa de les malalties comunes.


- Permís retribuït a partir de la setmana 37 de gestació, previst a la disposició addicional setzena del TREBEP, que pot aplicar cada administració: Funció Pública manifesta que té un elevat cost econòmic i que no s’accepta.


- Compensació automàtica dels festius que caiguin en dissabte: la IAC reclamem que s’afegeixin les hores a principi d’any, a fi d’afavorir la planificació amb temps dels assumptes personals. Funció Pública comunica que hi està d’acord.


- 15 hores per absències per motius de salut (sense incapacitat temporal) justificades amb una declaració responsable: Funció Pública comenta que ho analitza de nou. Aquesta discussió fa temps que dura. Actualment ens cal aportar un document acreditatiu d’atenció mèdica.


- Permanència obligada de quatre hores i trenta minuts, amb opció d’iniciar-la a les 10h: Funció Pública diu que la permanència obligada es manté de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, per garantir un bon servei d’atenció ciutadana.


- Eliminació de qualsevol temps mínim de pausa en la prestació de serveis presencials: segons Funció Pública, només es preveu a partir de jornades superiors a 7 hores i 30 minuts i eliminar el descans de trenta minuts, com a mínim, no és possible per criteris de prevenció de riscos laborals.


- Gaudi per hores dels permisos per mort, accident o malaltia greu de familiar i per hospitalització de familiar: Funció Pública ens diu que organitzativament és massa complicat i que aquesta proposta s’allunya de la finalitat de cura d’aquests permisos.


- Teletreball addicional per a majors de 55 anys: la IAC reclamem aquesta mesura com un incentiu per antiguitat. Funció Pública rep la proposta amb suspicàcia. Seguirem abordant aquest tema i tots aquells que ens feu arribar, amb la voluntat d’aprofundir tant en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral com en la millora general de les condicions de treball. Us anirem informant de l’estat de les negociacions.Comments


bottom of page