top of page

MEPAGC – 20/04/2022Mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

La IAC fa molt temps que proposem mesures socials, laborals i de flexibilitat per avançar en la conciliació real de la vida laboral i familiar, incidint especialment en aquest dret de tots els treballadors i treballadores reconegut per llei, i no supeditant-lo a les necessitats del servei. Tota supeditació a les necessitats del servei rebaixa el dret a una decisió de l’administració, i no podem

estar-hi d’acord.

Sobre el text que avui l’administració ens ha presentat “Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats/es públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar” denunciem que:

· El text s’ha anat treballant des de 2019 en el Grup de Treball, ara bé, recordem que la Mesa General és l’espai de negociació. Hem reivindicat poder signar les 11 mesures, una per una, que l’administració ha posat en el text, però Funció Pública no les ha volgut desgranar. O tot o res. Una vegada més, s'evidencien la supèrbia i el menyspreu cap al col·lectiu a què ens té acostumades.


La IAC divergim dels punts que indiquem més avall, sobretot per l'abús que en fa l'administració pel que fa a permisos de conciliació, autoadjudicant-se el poder de dir la darrera paraula. Hem reclamat parlar d'acord mutu entre personal i servei allà on diu supeditació o subordinació a les necessitats del servei, però Funció Pública es posa les mans al cap quan ens escolta. I ens sembla vergonyós que les organitzacions sindicals signants de l'acord hagin acceptat aquesta premissa. Parlem de cura de persones a càrrec. La cura no pot condicionar-se a les necessitats del servei. Què vol dir conciliar aleshores?


Sobre la resta de mesures, la IAC estem d'acord. De fet, han estat demanda nostra de fa anys: la mitja hora addicional a la flexibilitat horària ja prevista per iniciar l'horari de permanència obligatòria; l'absència per visita mèdica no recuperable en horari flexible; la major flexibilitat de gaudi del permís per hospitalització; la reclamació d'espais de cotreball en totes les dependències de l'administració de la Generalitat; el permís per sotmetre's a tècniques de reproducció assistida, i l'equiparació (del tot insuficient encara) de les famílies monoparentals als permisos per naixement gaudits per les famílies biparentals. Però repetim, l'acord havia de ser total o res. Aquesta és la prepotència amb què ens tracta l'administració.

· Denunciem que no s’ha inclòs en el text la mesura elaborada en el Grup de Treball que per justificar una indisposició pugui fer-se amb una declaració responsable de la persona treballadora (borsa de 15 h anuals). Creiem que donada la situació de saturació i de manca d’efectius dels CAPs és absurd que es faci anar a la treballadora o treballador amb una indisposició a fer una visita mèdica. Aquesta manca de confiança amb el personal per tristes 15 hores anuals és totalment inadmissible. Hem tornat a demanar que aquesta mesura també sigui d’aplicació al personal de l’ICS.

· En relació amb la mesura 2, “Gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement per a la mare biològica; permís d’adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla”, considerem totalment innecessari i restrictiu condicionar-ho a les necessitats del servei, com ja hem dit abans, si a més es parla d’un acord previ entre l’empleat/da i l’òrgan competent.

· En relació amb la mesura 5, “Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació”, la IAC tampoc no estem d’acord que se supediti a les necessitats del servei l’elecció de com es realitza la jornada. Sempre en les reduccions de jornada per guarda legal prevalen les necessitats del o la menor i de la família.

· Reclamem que les mesures de conciliació que s’acordi en aquesta Mesa General siguin d’aplicació a la totalitat dels col·lectius de la Mesa (educació, sanitat i administració, tan laborals com funcionaris) i s’acabi amb les desigualtats de drets entre col·lectius.

Per això hem demanat continuar treballant en el marc del Grup de Treball per aconseguir més i millors mesures. Cal tenir en compte que es van presentar múltiples demandes de negociació


Instrucció 2/2022, sobre mesures als centres de treball del personal d’administració i tècnic i al personal laboral subjecte al VI Conveni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

Arran de la publicació del Decret de l’Estat d’eliminació d’ús de la mascareta en diferents espais és urgent una concreció en forma d’instrucció clara per a les treballadores de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Sobre la Instrucció 2/2022 que es publicarà aquesta setmana des de la IAC manifestem que:

· Aquesta Instrucció 2/2022 estableix que l’ús de la mascareta NO té caràcter obligatori als centres de treball de l’Administració de la Generalitat, excepte als centres sanitaris on continuarà sent obligatori l’ús de mascareta. Des de la IAC demanem que cal més concreció en relació amb les persones que no poden teletreballar en virtut de les seves funcions. Estar treballant presencialment si estàs a primera línia d’atenció directa al públic, pot ser un risc per a la ciutadania. Reclamem per aquests casos recuperar l’aplicació del permís per deures inexcusables.

· També s’estableix que per al personal vulnerable, el diagnosticat de COVID-19 i aquell que presenti símptomes és RECOMANABLE l’ús de la mascareta en treball presencial. Reclamem que quedin clars els protocols d’accés als serveis de prevenció especialment per les avaluacions individualitzades als empleats/des vulnerables i als/les diagnosticats/des de COVID-19. Funció Pública es compromet a fer una campanya informativa per recordar els canals de contacte amb els serveis de prevenció, i les avaluacions actuals es mantindran vigents fins a tenir la nova avaluació.

· Pel que fa al Règim de prestació de serveis reivindiquem un cop més que cal un nou Decret de teletreball. Si la Instrucció estableix que “s’autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball amb un màxim de dues jornades setmanals, d’acord amb el Decret 77/2020”, creiem que és imprescindible actualitzar-lo, ja que en el moment que es va acordar la situació era molt diferent de l’actual. El Secretari General manifesta que primer cal treballar en l’avaluació de l’acompliment per valorar-ho. IAC no estem d’acord amb vincular ambdues qüestions.

ESTABILITZACIÓ DE PLANTILLES

3. Creació del grup de treball per a tractar la qüestió dels processos d’estabilització.


· L’administració demana que el grup de treball estigui constituït pels propis membres de la MEPAG. Es demana que hi pugui assistir, a més, una persona assessora per a qüestions específiques. Finalment, s’accepta la proposta i el grup estarà constituït per dues persones membres de cada sindicat sens perjudici que puguin estar assistides per una altra persona.

· Respecte al Personal estatutari i el Personal Docent i la perspectiva estatal, caldrà veure de quin marge de negociació es disposarà.

· La IAC demana que es tregui el més ràpid possible l’oferta, però demana que s’estableixin les ofertes per cossos i categories. En aquest sentit, l’Administració diu que no està obligada a negociar l’oferta i que en tot cas aquesta qüestió es parlarà en el grup de treball.

· El Secretari General explica l’ordre dels processos:

1. Concurs de mèrits

ESTABILITZACIÓ

2. Concurs - Oposició

ESTABILITZACIÓ

3. Concurs de trasllats

L’ocupació dels anteriors processos serà provisional fins que es dugui a terme un concurs de trasllats en el que hi podrà participar totes les persones funcionàries (les que ja ho eren amb anterioritat al concurs de mèrits i les que es funcionaritzin mitjançant els processos d’estabilització) Valorem positivament aquesta proposta perquè garanteix els drets de tots els col·lectius.

4. Promoció interna

Hi ha la intenció de dur a terme un procés de promoció interna especial (sense torn lliure) abans dels concursos d’oposició ordinaris.

5. Concurs – oposició (processos ordinaris)

Hem de tenir en compte que després de l’oferta d’estabilització, caldrà negociar els processos ordinaris del 2022


· Amb relació al Sector Públic, tot i no formar part d’aquesta MESA el Secretari General expressa que igual que s’ha fet a l’Administració amb algunes places de programa, s’ha demanat a l’Estat una taxa addicional perquè el sector públic pugui també estructurar places de programa.

· S’estableix el dilluns 25 d’abril per a la primera reunió del grup de treball. Es recorda que donades les dates establertes per llei l’oferta s’ha de publicar de manera imminent i es demana la màxima celeritat per tal que la convocatòria del Concurs de mèrits sigui al més aviat possible (la previsió que es fa és per al mes de juny) recordem també que la del concurs d’oposició ha d’estar abans de final d’any.

· Oficialment, no s’ha entregat cap proposta respecte al procés del concurs de mèrits i sobre la baremació d’aquest. Pel que fa a la IAC iniciem un debat intern de totes les organitzacions amb representació a l’àmbit públic per tal de fer una proposta que realment doni resposta i suposi l’estabilització del personal en frau de llei.


4. Oferta d’ocupació

L’Administració diu que el nombre de places que sortiran s’estableix a partir del que diu la llei. En referència a les places dels cossos convocats, també sortiran al procés d’estabilització sempre que siguin places que compleixen amb els requisits establerts en l’Article 1 i a la disposició addicional vuitena de la llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública. Per tant, s’inclouran, per exemple, les places del cos superior, independentment que segueixi el procés.

Comments


bottom of page