top of page

MESA SECTORIAL DE 20 DE JUNY DE 2022Informació sobre els processos selectius: processos ordinaris en curs, concursos de trasllats, processos d’estabilització


1) Processos ordinaris en curs:

 • Cos Enginyeria Agrònoma: 16 de juny publicada la Resolució de nomenaments al DOGC.

 • Cos Superior d'Administració (convocatòria 242): publicades les notes de la 1a prova i convocada la 2a prova 9-7 (nota ATRI sobre el material disponible). Aquest procés conviu amb el procés d'estabilització de manera paral·lela. Cal tenir en compte que si una persona esdevé funcionària de carrera en aquest procés, decau del procés d'estabilització, perquè no compleix la causa de participació). Amb una mica de sort aquesta convocatòria es resoldrà abans, però depèn del Tribunal i de les possibles al·legacions. L'augment de places d'aquest cos en el concurs de mèrits correspon als criteris de l'oferta de creixement en previsió que hi hagi places que compleixen els requisits i quedin desertes en el concurs-oposició. S'està realitzant una investigació en relació a la filtració de dades de la convocatòria. L'ocupació serà definitiva o provisional depenent de si la plaça ha estat ofertada en concurs de trasllats o no.

 • Cos Arxivística: s'ha realitzat la darrera prova i els resultats es tindran la setmana vinent. Malgrat això, ja se saben quines són les persones aptes. Finals d'aquest mes i juliol fi.

 • Cos biblioteconomia: 1 persona apta que pot optar pel lloc que ocupa com a interina.

 • Cos Treball Social: l'acte d'adjudicació i nomenament es preveu durant aquesta 2a quinzena de juny. 98 persones aptes.

 • Cos Advocacia: 17 persones aptes en aquests moments amb 10 vacants. Falta 5a prova. Tancament setembre.

 • Cos Subaltern (convocatòria 243): estat llistat provisional admesos/exclosos. Estudi d'encaix amb estabilització.

 • Promoció interna Gestió a Superior (Convocatòria 214): execució de sentència i acord del Tribunal de revisar correcció de la prova, sense repetir-la. Això ha provocat incidents d'execució. Segons el principi de bona fe, no poden quedar afectades les persones aprovades prèviament.

 • Subaltern DIL: aquesta setmana Acord de convocatòria per a realitzar la prova de català (1 de juliol).

S'està fent l'estudi, perquè no hi hagi afectació en el personal interí i en tot cas, que aquesta sigui la menor possible.


2) Concursos de trasllats:

 • Concurs de subaltern: imminents els nomenaments. Fi de mes.

 • Concurs d'auxiliars administratius: encara amb llista provisional. Estudi d'afectació. No hi ha previsió concreta immediata.

3) Concurs de mèrits:

Amb la llista de persones admeses i excloses, les persones admeses rebran un correu amb una valoració automatitzada que genera l'aplicació. Això serà entre finals de juliol i principis d'agost. Les persones podran validar o no aquesta valoració automatitzada. Després al setembre sortiran ja les llistes provisionals amb puntuació. Resolució definitiva fi d'octubre.


Funció Pública ha facilitat l’enllaç a un formulari per tal d’enviar les consultes en relació al concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública:

També hi ha a disposició l’apartat de preguntes freqüents del web de Funció Pública.


Adaptació de jornada i horari i de la prestació de serveis mitjançant teletreball, per motius justificats de conciliació de la vida familiar, personal i laboral, sobre tot en casos de guarda legal agreujats per motius de salut


El dret a la conciliació de la vida familiar i laboral del personal de la Generalitat (funcionari i laboral) sovint es mou més en l'àmbit de la declaració d'intencions, que no pas en el terreny d’una aplicació proactiva per part de l’Administració que garanteixi que aquesta conciliació sigui efectiva.


Sovint les sol·licituds de conciliació de les treballadores i treballadors públics, en una inèrcia difícil de vèncer, s’enfronten sistemàticament a reiterades negatives basades en argumentacions restrictives: en unes ocasions al·legant les necessitats de servei (moltes vegades infundades), i en d’altres al·legant la impossibilitat d’autoritzar-les perquè la seva interpretació (sempre restrictiva) és que la normativa no ho permet.Les conseqüències negatives d’aquesta forma d’actuar son especialment greus quan es tracta de situacions basades en l’exercici de la patria potestat i la guarda legal, i quan aquesta està agreujada per motius de salut familiars (fills o familiars amb malalties greus). L’Administració fa una “foto fixa” de tots els casos i no revisa el grau de justificació de cadascun d’ells. I tot això, dintre d’un estrany marc mental en el qual l’Administració no planteja possibles solucions ni una postura proactiva amb l’exercici del dret a la conciliació.


Davant d'aquest immobilisme de l’Administració, des de IAC-CATAC entenem que és necessari exigir a l'Administració un plus, perquè assumeixi una postura proactiva en la recerca d'una solució factible que compatibilitzi l'exercici del dret a la conciliació -que té un vessant del dret fonamental- i les necessitats de servei. Per això, des de IAC-CATAC vam proposar tractar aquest tema en aquesta reunió de la Mesa Sectorial del personal funcionari del mes de juny.


Entenem que les persones treballadores tenim dret a les adaptacions de la durada i distribució de la jornada de treball, en l'ordenació del temps de treball i en la forma de prestació, inclosa la prestació del seu treball a distància (teletreball), per fer efectiu el nostre dret a la conciliació de la vida familiar i laboral.


Entenem que aquestes adaptacions han de ser raonables i proporcionades en relació amb les necessitats de la persona treballadora i amb les necessitats de servei.


I que quan hi ha acreditats problemes de guarda legal i problemes de salut associats a aquests, l’actitud de l’Administració ha de ser proactiva i no basar-se en interpretacions restrictives de l’aplicació de la norma, revisant la justificació de cada cas, i comunicant per escrit l'acceptació de la petició, plantejant una proposta alternativa que possibiliti les necessitats de conciliació de la persona treballadora, o bé manifestant la negativa indicant les raons objectives en què se sustenta la decisió, per no causar indefensió a la persona treballadora.


Les sentències dels diferents jutjats socials i del contenció administratiu, així ho confirmen.

Restem a l’espera de que en la resposta de Funció Pública se’ns demostri la sensibilitat de la nostra Administració a l’hora de gestionar el nostre dret a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.Quant a la compactació i a la concreció horària, a petició de la persona treballadora, de la reducció de jornada per motius de conciliació


Aquesta mesura va ser ratificada pel Govern el 10 de maig de 2022, però alguns departaments estan indicant que les jornades de teletreball no poden superar les hores de la jornada reduïda, la qual cosa qüestionem des de la IAC CATAC.

És a dir, si redueixes un terç la jornada setmanal de 37,5 hores i en treballes 25 (5 hores de dilluns a divendres), l’administració ens diu que no es poden fer jornades de teletreball de més de 5 hores (?). Però des de IAC CATAC diem que això no és ben bé així. Hi ha més opcions. Al cap i a la fi parlem de la possibilitat de compactar, d'acumular les hores de treball setmanal dins dels paràmetres de la normativa de jornada i horaris per afavorir la conciliació.

Funció Pública ha estat clara: les hores de teletreball no poden superar el 40% de la jornada laboral setmanal. Aquesta és la proporció que compta. En cas de reducció, lògicament, les jornades de teletreball també es redueixen, però des de la IAC CATAC entenem i demanem que podem repartir la reducció de jornada per motius de conciliació, a fi de compactar-la, dins l'horari ordinari, en jornades presencials (60%) de fins a un màxim de 9 hores i 30 minuts i en jornades de teletreball (40%) de fins a un màxim de 7 hores i 30 minuts.


Decret 138/2008, d’indemnitzacions per raó de servei. Actualització del preu del quilometratge


En el torn obert, IAC CATAC hem tornat a insistir, és la segona vegada, en la necessària i urgent revisió del Decret 138/2008, d'indemnitzacions per raó del servei (pagament per desplaçaments i per dietes d’estada i manutenció).

És particularment greu que amb l’actual pujada de preu dels carburants, a la nostra administració li costi tant reaccionar i adaptar al cost real aquestes indemnitzacions. A més, el propi Decret té una disposició final 5a que obliga al Departament d’Economia a la revisió de l'import de les indemnitzacions, revisió que hauria de ser d’OFICI I MÍNIM cada dos anys per al preu del quilometratge. Des de l’any 2008, l’any de publicació del Decret, MAI S’HA REVISAT.


PROU INCOMPLIMENTS, REIVINDIQUEM EL COMPLIMENT DEL DECRET I L’ACTUALITZACIÓ IMMEDIATA DEL PREU D’AQUESTES DESPESES!!

Comments


bottom of page