top of page

MESURES DE CONCILIACIÓ

ACORD DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DELS EMPLEATS/ADES PÚBLICS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB MESURES SOCIALS, LABORALS I DE FLEXIBILITZACIÓ I/O CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR.


Per acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats/ades Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de data 15 de gener de 2019 es va constituir el grup de treball de negociació de mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar dependent


d’aquesta Mesa General, el qual ha vingut treballant en l’adopció de noves mesures en de flexibilització i conciliació.


En aquest sentit, les organitzacions sindicals i l’Administració van assolir en data 18 de març de 2022, i en el marc d’aquest grup de treball, un preacord respecte la introducció d’onze noves mesures per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar amb l’establiment, entre d’altres, de nous supòsits específics per al gaudiment de permisos existents, o adaptant el marc normatiu regulador a noves realitats familiars o a altres situacions que requereixen del gaudiment de permisos de manera més flexible, sempre en el marc de la conciliació de la vida familiar i laboral.


Per tot l’exposat, l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals, en el sí de la Mesa General de Negociació dels Empleats/ades Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, han assolit el següent


ACORD


a) Mesures negociades i subjectes a ratificació per Acord de Govern, d’acord amb l’establert en l’article 38.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre:


1. Flexibilitat horària:


Els empleats i empleades públics que, d’acord amb la normativa vigent, gaudeixen d’una flexibilitat horària de trenta minuts o d’una hora per motius de conciliació, disposaran d'una flexibilitat horària addicional de fins a trenta minuts per començar la part de permanència obligatòria de l'horari.


2. Gaudiment a temps parcial dels permisos de naixement per a la mare biològica; permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla:


El permís per naixement per a la mare biològica; el permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla, es podran gaudir a temps parcial, a partir de la sisena setmana posterior al part o des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat/ada públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.

Una vegada acordat el gaudiment a temps parcial dels permisos per naixement per a la mare biològica; del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla, només podrà modificar-se mitjançant nou acord entre l’òrgan competent per a la concessió dels permisos i la persona interessada, sempre que es justifiqui la necessitat.


El gaudiment a temps parcial dels permisos per naixement per a la mare biològica; del permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o una filla, serà incompatible amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs ((art. 48.g) TREBEP) i reducció de jornada per guarda legal.


3. Afegir al permís “exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment” de les tècniques de reproducció assistida:

S’entén inclòs en els supòsits de fet que donen dret al permís previst a l’article art. 48.e) TREBEP, el sotmetiment a tècniques de reproducció assistida.


4. Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives:


En cas d’absència per motiu de realització de proves mèdiques invasives consistents en la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.


5. Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació:


Els empleats i empleades públics que sol·licitin el gaudiment d’una reducció de jornada per motius de conciliació familiar de les previstes a la Llei, indicaran la franja horària preferent per al seu gaudiment, especificant en la sol·licitud les necessitats concretes de conciliació que justifiquen la seva opció.


Igualment, a petició de la persona interessada, la reducció de jornada per motius de conciliació es podrà compactar durant la mateixa setmana per tal d’afavorir la conciliació familiar i/o l’organització de la unitat on la persona interessada presti serveis.


L’elecció de la part de la jornada en què la persona interessada vol gaudir de la reducció de jornada i/o la possible compactació resten supeditades a les necessitats del servei, per la qual cosa es podrà denegar aquesta elecció, de forma suficientment motivada, prèvia ponderació dels interessos de l’empleat/ada públic i per atendre les necessitats de conciliació i les necessitats de servei de la pròpia Administració per garantir la correcta prestació dels serveis públics.

Els col·lectius que presten serveis no administratius i que per la seva especificitat tenen normes, pactes o acords específics en matèria de jornada i horari, es subjectaran al que estableixin les esmentades normes, pactes o acords i als que puguin resultar de la negociació en els àmbits corresponents.


b) Mesures negociades i subjectes a nous criteris interpretatius per part de la Direcció General de Funció Públic:


6. Criteri interpretatiu sobre l’horari de treball en relació amb l’absència per assistir a consulta mèdica:

L’horari de treball al qual es fa referència el punt 5.1 de la Instrucció 1/2019 de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, comprèn tant l’horari de permanència obligada com l’horari flexible de la persona sol·licitant.


7. Criteri interpretatiu sobre el còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica:


Per tal d’homogeneïtzar el criteri sobre el còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització o intervenció quirúrgica amb repòs domiciliari, cal entendre que el termini de deu dies dins del qual es pot iniciar el gaudiment d’aquest permís es podrà iniciar en qualsevol moment mentre es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització, en qualsevol de les seves modalitat, o del repòs domiciliari en cas d’intervenció quirúrgica sense hospitalització, per la qual cosa, no caldrà iniciar el gaudiment del permís el primer dia de l’hospitalització o de la intervenció del familiar de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat.

8. Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades:


S’entén per famílies enllaçades la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors i, per tant, es crea un vincle entre els familiars d’aquestes persones.

Les persones que formen part d’una família enllaçada poden gaudir dels permisos regulats a la normativa de funció pública, sempre que s’hagi constituït legalment el matrimoni o la parella de fet, i entre els membres de la família enllaçada existeixi una relació d’acord amb els criteris sobre els graus de consanguinitat i afinitat fixats per la jurisprudència del Tribunal Suprem, és a dir, el concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra, sense possibilitat d’estendre’l als afins dels afins.


9. Inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació:


En el permís de flexibilitat horària previst a l’article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, cal entendre que als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.


10. Famílies monoparentals: Permís per naixement per a la mare biològica i Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com permanent.


Atès que aquests permisos estableixen que “En cas que tots dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudi d’aquest permís es pot dur a terme de manera interrompuda”, s’ha d’entendre que en cas de famílies monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudiment d’aquests permisos també es podrà dur a terme de manera interrompuda, en els mateixos termes que es preveu en les lletres a) i b) de l’article 49 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.


11. Disposició d’espais de cotreball en tots els Departaments de l’Administració:


La DGFP impulsarà i realitzarà les accions necessàries per a que es pugui prestar serveis en règim de teletreball en espais de cotreball, en els Departaments de l’Administració de la Generalitat i en aquelles seus corporatives de la Generalitat de Catalunya on es disposi d’espais suficients.


La totalitat d’aquestes mesures entraran en vigor i seran d’aplicació un cop es produeixi la ratificació per part del Govern de les establertes en l’apartat a) del present Acord.

Comments


bottom of page