top of page

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE MÈRITS D’ESTABILITZACIÓ EXCEPCIONALEl 13 de juny s’ha publicat la convocatòria del concurs de mèrits, tant del personal funcionari com del personal laboral, i la inscripció començarà el 14 de juny a les 9 del matí. Hi ha un període de 20 dies hàbils per poder tramitar la sol·licitud d’inscripció, fins al 12 de juliol, tot i que Funció Pública informa a la seva web que dona de termini fins a les 9 hores del matí del 13 de juliol. La inscripció s’ha de fer únicament de manera telemàtica, s’haurà de signar telemàticament (T-Cat, DNI electrònic, IdCAT Mòbil, etc.) i fer el pagament de la taxa corresponent, l’import de la qual varia en funció de la categoria i especialitat i està publicat al mateix DOGC:

Resolució PRE/1820/2022 de concurs de mèrits d’estabilització de personal funcionari (Convo. 300).

Resolució PRE/1821/2022 de concurs de mèrits d’estabilització de personal laboral (Convocatòria 400).

Les convocatòries estan publicades amb uns criteris comuns de requisits de participació (punt 2) que són OBERTS A TOTHOM que els compleixi:

- Requisits generals (nacionalitat, edat...)

- Requisit d’accés al cos al qual s’opta (titulació específica per optar al cos)

- Requisit de llengua catalana i castellana (si no es disposa de l’acreditació de requisit de la llengua, es farà un examen només d’acreditació segons el punt 8.5 de les convocatòries)

- Pagament de la taxa corresponent d’inscripció (import detallat al punt 4 de les bases) a cada convocatòria a la qual es presenti la sol·licitud de participació (punt 3 de les bases de convocatòria).

En aquest punt és important recordar com anirà la valoració de mèrits i com comprovar que estigui tota la informació traslladada a l’ATRI. Els mèrits només es tindran en compte fins a la data de la publicació de la convocatòria. També, en cas d’haver prestat serveis en altres administracions, es facilitarà el model de l’annex 2 de “certificació de serveis prestats en altres administracions públiques”.

La valoració dels mèrits serà automatitzada, així que és molt important que tota la informació consti a la plataforma ATRI. Un cop surti el llistat d'admesos, haureu de validar els mèrits a través de “l’aplicació habilitada a l’efecte” per tal que accepteu o rebutgeu el barem de mèrits que us consta a Funció Pública.


Això s’haurà de fer per cada procés al qual s’opti i s’estigui admès. Es disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per a presentar les al·legacions en cas de rebuig (cap a final de juliol fins a principi d’agost). Remarcar que, en cas que no confirmeu ni rebutgeu el barem proposat per l’Administració, es consideraran acceptades les dades de què disposi Funció Pública.

Posteriorment, en cas de no disposar del requisit de llengua catalana i/o castellana, es realitzaran els exàmens acreditatius corresponents i els resultats sortiran ja amb la proposta de resultats del concurs de mèrits amb la puntuació ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants. Aleshores hi haurà un termini de 20 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa que no s’hagi pogut comprovar d’ofici. Finalment, l’adjudicació de les places serà de caràcter provisional, i n’hi haurà dos tipus:

a) Si s’és interí/na i s’ocupa una plaça convocada per la disposició addicional sisena o vuitena, es proposarà un nomenament en la mateixa plaça de caràcter provisional.

b) En la resta de casos hi haurà un acte públic d’adjudicació de llocs i es farà pública la relació de llocs que s’ofereixen, i el nomenament també serà de caràcter provisional.

En tots dos casos, les persones nomenades tindran un mes màxim des de la publicació de l’adjudicació al DOGC per efectuar el “jurament o promesa” com a funcionàries de carrera o la formalització per escrit del contracte de treball com a personal laboral fix.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya habilitarà una aplicació a les persones aspirants per tal que puguin veure l’estat dels procediments als quals opten i hi puguin presentar els escrits i la documentació. Properament prepararem un full informatiu a tal efecte. Tota la informació d’aquest procés d’estabilització es troba en el següent enllaç de Funció Pública.

Finalment, us adjuntem l’enllaç a les places ofertades, que han patit variacions, sobretot en l’ampliació de les del cos superior on la lluita de la IAC al grup d’estabilització ha aconseguit augmentar-ne el nombre:

Des de IAC-CATAC volem remarcar que aquesta no és la norma que volíem però que hem treballat perquè sigui de la millor manera possible. Recordar que la Llei 20/21 és una modificació del RD 14/21, més conegut com a Icetazo, que no contemplava el concurs de mèrits i que van signar CCOO, UGT i CSIF. Aquest procediment excepcional d’estabilització pel concurs de mèrits és només una part de tot el procediment d’estabilització que ha de portar a l’Administració a reduir la temporalitat fins a un 8%.

Paral·lelament seguim treballant per una promoció interna real i pel dret a la mobilitat amb concursos de trasllats per al personal funcionari. Per això vam sol·licitar a la Consellera de Presidència una promoció interna especial, ja al novembre de l’any 2021, perquè totes som treballadores públiques.

No pot ser que totes les treballadores paguin la desídia de l’Administració que durant molts anys no ha convocat els procediments necessaris i ens ha portat a aquest atzucac.


Els procediments d’estabilització són un pas important, però no el definitiu.

Seguirem lluitant per l’estabilització real de TOT el personal en abús de temporalitat.

Comments


bottom of page