top of page

MEPAGC

Updated: Nov 8, 2022


Acord amb Funció Pública de mesures urgent per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera.


IAC-CATAC des de l'inici de la lluita interina per a l'estabilització de totes les persones va manifestar que aquesta també havia d'anar acompanyada de mesures globals de promoció per al personal funcionari. En aquesta línia, al novembre vam sol·licitar la inclusió en la Llei de pressupostos del 2022 a la Consellera de la Presidència de mesures per habilitar promocions internes exclusives mitjançant concurs.


Després de tota la negociació, tenim el Decret Llei 12/2022 que dona la possibilitat de promocions internes exclusives, no per concurs, però amb condicions molt més favorables que promocions anteriors. IAC-CATAC hem estat crítiques amb aquest Decret Llei, perquè malgrat fer moltes propostes no vam aconseguir negociar-lo i incloure algunes de les nostres demandes:


-S’hi podrà presentar a la promoció interna les persones funcionàries de carrera en servei actiu o en situació d’excedència respecte del cos, escala o especialitat des del qual promocionen.

-Excepcionalment, la disposició addicional trentena -que fa referència a les persones aspirants aprovades sense plaça i que se’ls poden adjudicar noves vacants dins els tres anys posteriors a la convocatòria o fins a la següent del mateix cos- es podrà aplicar als processos selectius en curs en data d’entrada en vigor d’aquest Decret Llei.

-Que la promoció interna que no posseeixin la titulació requerida per accedir al subgrup es pogués convalidar amb deu anys d’antiguitat en el cos o escala des del qual es promociona.

-Que les persones que van aprovar la convocatòria 229, de promoció interna del C2 al C1, puguin participar d’aquesta convocatòria de promoció interna especial. No ho podran fer per molt poc temps, i cal tenir en compte, que la promoció interna del C2 al C1 va estar suspesa de terminis durant la pandèmia de la COVID-19, i que per tant ha tingut condicions excepcionals que bé podrien valdre per fer una excepció.


Aquesta setmana hem vist perplexes i molt emprenyades com el Decret Llei 12/2022 no passa el tràmit parlamentari. IAC-CATAC ja havia demanat reunió amb tots els grups parlamentaris per tal d'assegurar la promoció interna, però finalment sembla que el Govern no ha negociat adequadament i no tenim Decret Llei. Avui, després de converses intenses, hem aconseguit signar un Acord per a un nou Decret Llei que millora la promoció interna amb alguna de les mesures que vam proposar:

  • Que es puguin presentar les persones funcionàries de carrera en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats i d’excedència voluntària per interès particular.

  • La possibilitat que el fet que les persones aprovades sense plaça puguin estar en expectativa de destinació, inclogui els processos en curs.


Pel que fa a l’Acord signat avui en relació a la promoció interna cal destacar els punts següents:

- El nombre de places a convocar en promoció interna es correspon amb el 45% del total de places de cadascun dels cossos, escales o especialitats incloses en l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització.

- Els processos de promoció interna es convocaran amb temari reduït i amb una fase d’oposició de 60 punts amb dues proves tipus test (teòrica i pràctica no eliminatòries entre sí) i amb els barems de la fase de concurs, total 40 punts, valorant el temps de serveis prestats des del qual et presentes 32 punts, aprovats sense plaça d’un procés anterior 2 punts, ACTIC 3 punts màxim i titulacions superiors de català 3 punts màxim.

- Les persones funcionàries que superin els processos de promoció interna obtindran una adjudicació provisional; a excepció de l’accés al cos superior i administratiu que reclassificaran la plaça que ocupen en la mateixa condició de forma d’ocupació, definitiva o provisional.

- Adjudicació de vacants a persones aspirants aprovades sense plaça dels processos ordinaris (no inclou els processos d’estabilització) d’adjudicació de noves vacants per a les persones aspirants, per ordre d’aprovats, dins els tres anys següents a la convocatòria o fins a la propera convocatòria d’un altre procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat.

- Els futurs concursos de trasllats posteriors als processos selectius d’estabilització es realitzaran en dues fases. En una primera d’adjudicació per al personal funcionari que tenia aquesta condició amb anterioritat als processos d’estabilització, i una segona fase per a la resta de concursants.


Esperem que tot aquest procés que ara tenim per davant: acord de MEPAG (avui, 4 de novembre), aprovació en Acord de Govern, publicació al DOGC i validació del Parlament del Decret Llei NO suposi un endarreriment de tots els processos en curs en les dates previstes que hi ha fins ara.


IAC-CATAC seguirem anant taula per taula, d'assemblees en assemblees informant i interactuant amb el personal de les administracions públiques.
bottom of page